Vad gäller i förskolan

Förskola vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder. Förskolan är inte obligatorisk, du väljer själv om ditt barn ska gå i förskola. Du har möjlighet att önska förskola, plats erbjuds utifrån tillgänglighet på respektive förskola.

Hitta på sidan:

Ansök om förskoleplats i god tid

Det är viktigt att du ansöker om plats i god tid – senast fyra månader innan önskat startdatum. Kommunen är skyldig att erbjuda en plats på förskola inom fyra månader från ansökningsdatum. Vi försöker att erbjuda plats enligt önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Barnets sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om det går att ansöka tidigare.

Ansök om plats i förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin barnomsorgsplats om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst. Summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

Var och en ansvarar för sin barnomsorgsplats vilket betyder att har man inget barnomsorgsbehov säger man upp sin del av platsen.

Växelvis placering på två förskolor

Olofströms kommun godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna måste komma överens om i vilken förskola barnet ska vara placerat.

Plats i två kommuner

Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun.

Önskemål om byte av förskola

Om vårdnadshavarens förstahandsval av plats ej kan tillgodoses kan en ansökan göras via kommunens e-tjänst för att ställa sig i kö till sitt förstahandsval.

Önskemål om byte av förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolornas öppettider och stängningsdagar

Förskolorna har öppet vardagar klockan 6.30–18.30.

Personalen har tre studiedagar per termin då verksamheten stänger. Vårdnadshavare informeras om datum i god tid.

Sommaröppen förskola

Under veckorna 28-31 kommer bara en förskola i Olofströms kommun vara öppen. I år förläggs sommarförskolan på Ekeryds förskola. Förutsättningarna under dessa veckor är annorlunda än under ordinarie verksamhetstid. Det är inte garanterat att personal från just ditt barns avdelning finns på plats.

Omsorgsbehovet kan behöva styrkas med intyg från arbetsgivare och skola.

Information kring sommarförskola skickas ut under våren.

Vistelsetid, hämtning och lämning

Barnets närvarotid grundar sig på vårdnadshavares arbets‐ och/eller studietid plus rimlig tid för resor till och från förskoleverksamheten. Det är den vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast på dagen som lämnar barnet och den som slutar sitt arbete tidigast som hämtar barnet.

Vårdnadshavare kan av rektor för förskolan ombes lämna intyg om arbetstider, studietider, sjukskrivning, sjukersättning och aktivitetsersättning m.m.

Det är viktigt att lämna ett nytt schema i Infomentor vid varaktig förändring. Tillfälliga schemaändringar görs via överenskommelse med verksamheten.

Inlogg till InfoMentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för schemaläggning i InfoMentor Pdf, 1004.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om vårdnadshavaren jobbar natt

Förvärvsarbetande som arbetar nattetid skall tillsammans med personal och rektor komma överens om lämplig tid för hämtning och lämning på förskolan.

Om barnet har två vårdnadshavare i hemmet skall bådas arbetstid vägas in. Den ena vårdnadshavaren kan ta hand om barnet medan den andra sover.

Om vårdnadshavaren jobbar helg

Barnets närvarotid grundar sig på vårdnadshavares arbets‐ och/eller studietid plus rimlig tid för resor till och från förskoleverksamheten.

Vanliga frågor för vårdnadshavare som jobbar helg

Fråga: Hur får vi lämna våra barn? Jag jobbar helg och barnens andra vårdnadshavare jobbar i veckan. Får vi lämna vårt 4-åriga barn och vårt 2-åriga barn på förskolan?

Svar: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 16 timmar/vecka och följer skolans läsårstider, vilket betyder att barnet är ledig skolans lov och skolans/förskolans studiedagar. Barn 1-3 år har ej rätt till förskola då den vårdnadshavare som jobbar helg är ledig i veckan och har därför inget omsorgsbehov.

Dygnet runt

Dygnet runt är till för barn folkbokförda i Olofströms kommun från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år som har behov av omsorg på kvällar, nätter eller helger.

Om du behöver barnomsorg på kvällar, nätter eller helger måste du ansöka om en­ plats i Dygnet runt verksamheten på Ekeryds förskola. Du kan bara få plats på Dygnet runt om barnets eventuella andra vårdnadshavare också arbetar obekväm arbetstid.

Ansökan om Dygnet runt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om plats i Dygnet runt verksamheten måste du lämna ett intyg som styrker arbete på obekväm arbetstid med din ansökan.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, semester eller annan ledighet.

Det är inget krav för kommuner att erbjuda natt- och helgverksamhet. Därför finns det inga garantier för hur snabbt ditt barn kan få plats på dygnet runt. När plats kan erbjudas får du information om detta.

Fler Riktlinjer för Dygnet runt finns att tillgå på Olofströms kommuns hemsida

Riktlinjer för Dygnet runt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän förskola - erbjuds alla barn från tre år

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig − benämningen “allmän” syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för föräldrarna att låta barnen delta i verksamheten.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år finns valmöjligheten att ansöka om barnomsorgsplats i allmän förskola. Allmän förskola omfattar 16 timmar/vecka och följer skolans läsårstider, vilket betyder att barnet är ledig skolans lov och skolans/förskolans studiedagar. Info gällande läsårstider finns på kommunens hemsida www.olofstrom.se.

Platsen är avgiftsfri.

För barn som redan har en plats i förskolan görs 25,24 % avdrag för förskoleavgiften från och med augusti månad det år som barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 timmar/år. Avdraget sker fortlöpande även under juni, juli och augusti.

Förläggning av de 16 timmar som ej regleras av förvärvsarbete förläggs fyra timmar per dag, måndag t om torsdag. Endast denna tid är avgiftsfri.

För att kunna få en förskoleplats enligt allmän förskola (avgiftsfri) så måste en ansökan göras. Detta gäller också när behovet av allmän förskola inte finns, då är det viktigt att ansöka om en betald plats. Avgiftsfri allmän förskola börjar gälla tidigast månaden efter ansökan inkommit. Under sommaruppehållet fr om 1 juni t om 31 juli görs det ingen förändring till avgiftsfri allmän förskola. Förändringen sker då först i augusti månad.

Om behovet endast är 16 timmar/vecka pga arbete eller studier men med avvikande tider än vad allmän förskola erbjuder räknas platsen som en ordinarie plats och faktureras därefter.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt att lämna ditt barn på förskolan även under lov och studiedagar men då blir platsen en betald plats. Om du däremot väljer att inte ha ditt barn på förskolan under lov och studiedagar så går man under allmän förskola vilken är avgiftsfri.

Om vårdnadshavaren studerar

Barn vars vårdnadshavare studerar erbjuds förskoleverksamhet i samma omfattning som man studerar.

Om vårdnadshavaren är föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn erbjuds förskoleverksamhet 16 timmar per vecka. Verksamheten bestämmer dagarnas och tidens förläggning.

Föräldraledighet kan ej kombineras med annan tid för arbete, studier eller arbetssökande.

Vanliga frågor för föräldralediga

Fråga: Får jag lämna min 2-åring för att studera när jag är föräldraledig för ett annat barn?

Svar: Du får lämna ditt barn antingen 16 timmar/vecka (som föräldraledig) eller den tid som du behöver för dina studier (som studerande).

Fråga: Jag ska ta ut föräldraledighet 3 dagar i veckan och arbetar 2 dagar, kan jag lämna mitt barn hela veckan?

Svar: Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete. Antingen får du lämna 16 timmar/vecka som föräldraledig eller efter arbetsschema.

Fråga: Jag är föräldraledig och den andra vårdnadshavaren skiftarbetar med tiderna 6.00-14.00 ena veckan och 14.00-22.00 andra veckan. Hur får vi lämna vår 2-åring på förskolan?

Svar: Barnets schema följer båda föräldrarnas schema. När den skiftarbetande vårdnadshavaren arbetar 06.00-14.00 får barnet vara på förskolan under förskolans tider för föräldralediga. När den skiftarbetande vårdnadshavaren arbetar 14.00-22.00 blir barnet ledigt.

Om vårdnadshavaren är arbetssökande

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande och inskriven på Arbetsförmedlingen, erbjuds förskoleverksamhet 16 timmar per vecka. Verksamheten bestämmer dagarnas och tidens förläggning.

Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten och intervjuer. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive rektor. Den sammanlagda tiden ska dock vara max 16 timmar per vecka.

Vanliga frågor för arbetssökande

Fråga: Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på måndag-torsdag 8.00−12.00. Jag arbetar måndagen 8.00-16.00, får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Svar: Maxtiden är 16 timmar per vecka. Har du till exempel lämnat ditt barn 8 timmar på måndagen har du rätt att lämna ditt barn 8 timmar till den veckan. Tiderna är förlagda måndag-torsdag 8.00-12.00.

Fråga: Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på måndag-torsdag 8.00−12.00. Jag arbetar måndag, tisdag 8 timmar/dag. Får jag lämna mitt barn resten av veckan?

Svar: Nej, maxtiden är 16 timmar per vecka.

Fråga: Får mitt barn komma till förskolan när det är lov om jag är arbetssökande?

Svar: Ja.

Fråga: Hur får vi lämna vårt barn, jag är arbetssökande och barnets mamma arbetar olika tider på dagen?

Svar: Att vara arbetssökande jämställs med att vara arbetande. Barnets schema följer båda föräldrarnas schema.

Om vårdnadshavaren har semester

Vid vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt. Barn med allmän förskola har rätt att vara på förskolan 16 timmar under skolans terminstid.

Om barnet är sjukt

Sjuka barn ska inte vara på förskolan. Dels med tanke på smittorisken, dels för att barnen inte orkar med att vara i grupp. Är barnet frånvarande pga. sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd kan avgiftsreduktion fås efter ansökan. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg.

När ska barnet stanna hemma? Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanlig fråga vid sjukdom

Fråga: Jag har 2 barn på förskolan, om det ena blir sjukt får jag lämna det andra?

Svar: Barnet får lämnas efter sitt schema.

Om vårdnadshavaren blir sjuk

Om vårdnadshavaren är sjukskriven, har förlängd sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller samma schema och tidsomfattning som innan sjukskrivningen. Vid behov kan barnets omsorgstid eventuellt ändras om vårdnadshavaren behöver det på grund av sin sjukskrivning. Endast rektor kan bevilja utökad tid av särskilda skäl. Läkarintyg kan komma att krävas in.

Avgifter i förskolan

Du betalar en avgift för plats i förskola. Avgiften betalas 12 månader per år och debiteras månadsvis (hushållets bruttoinkomst). För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas månadsinkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte.

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha delad barnomsorgsplats om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst. Summan får inte överstiga maxbelopp för ett barn.

Inkomsttaket ligger på 54 830 kr/månad från och med 2023-01-01. Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare. Från och med barn fyra utgår ingen avgift.

OBS! Vårdnadshavare med sammanlagd inkomst under 10 000/mån debiteras ingen avgift.

All inkomstförändring ska omedelbart redovisas i Nya Dexter. Kommunen kontrollerar en gång per år uppgivna inkomstuppgifter mot skatteverket. Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Högsta avgift debiteras om inte inkomstuppgift lämnas.

Anmäl via internetbanken för att få din faktura som e-faktura.Eller betala avgiften via autogiro genom att fylla i denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Blanketten skickas till:

Olofströms Kommun, Ekonomiavdelningen

Box 302

29324 Olofström

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension) I fråga om näringsverksamhet är det den inkomst som redovisats på årets deklarationsblankett.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Statligt studiemedel (både bidrags- och lånedelen)
 • Etableringsersättning

Avgifter och taxor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avstängning från förskola

När avgiften för två månader förfallit till betalning skickas meddelande om inkasso och meddelande om avstängning. Avstängning kommer att ske om inte hela fordran, inklusive inkasso- och räntekostnader är betalda. Efter betalning av hela skuldbeloppet återfås platsen i barnomsorgen. En avbetalningsplan kan upprättas som måste följas för att få behålla barnomsorgsplatsen.

Uppehåll

Barnomsorgsplatsen får behållas även om den under en period inte utnyttjas, t ex på grund av vårdnadshavarens semester eller annan ledighet, dock längst 3 månader. Vårdnadshavaren meddelar verksamheten om uppehållet. Beräknas uppehållet av andra skäl bli längre än 3 månader, ska vårdnadshavaren göra en skriftlig anhållan hos ansvarig rektor, som därefter fattar beslut, dock för sammantaget högst 6 månader. Barnomsorgsavgift enligt ordinarie taxa debiteras under uppehållet. Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter 1 månad. Barnomsorgsavgift för perioden samt för två månaders uppsägningstid kommer att debiteras vårdnadshavaren.

Säga upp en förskoleplats

Uppsägningstiden för en plats är två månader och avgift tas ut under denna tid.

Uppsägning sker endast via Nya Dexter. Vid delad barnomsorgsplats sägs varje plats upp av respektive platsinnehavare.

Säg upp en förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfällig uppsägning

Tillfällig uppsägning av barnomsorgsplats, till exempel över sommarlovet för att få avgiftsbefrielse, kan inte göras av vårdnadshavare om behov av barnomsorg finns inom en period av 90 dagar.

Om barnomsorgsplats har sagts upp och vårdnadshavare ansöker om plats inom 90 dagar efter avslutad placering anses placeringen ha fortgått och avgift debiteras retroaktivt enligt gällande taxa.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 21 september 2023

Uppdaterad: 20 mars 2024