Kommunal hälso- och sjukvård/Hemsjukvård

Vem kan få hemsjukvård?

För att ha rätt till hemsjukvård ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som gör att du inte kan ta dig till din närmaste vårdcentral. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvårdsinsatser är belagda med avgift.

Avgifter för hemsjukvård

Hur blir jag inskriven i hemsjukvården

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör. De tar i sin tur kontakt med kommunens hemsjukvård. Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer behovet av hemsjukvård.

Trygg hemgång

I Olofströms kommun kan du få ett beviljat biståndsbeslut om Trygg hemgång. Trygg hemgång kan beviljas till dig som är över 65 år, och om du har ett kvarvarande behov av rehabilitering och fortsatt utredning om ett eventuellt behov av stöd och hjälp i hemmet. Trygg hemgång innebär att du får samma tvärprofessionella team under hela den aktuella tiden.

Teamet bistår av undersköterska, sjuksköterska och rehab och är tillgängligt för dig i upp till 14 dagar. Under denna tid görs en ny vårdplanering där du kan ansöka om hjälp om behov kvarstår och som en biståndshandläggare beslutar om.

Trygg hemgång

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Samordningssköterska

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 30 januari 2023