Vem kan få en god man

Lagen säger att för att få god man måste du ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

Personer med demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Tingsrätten beslutar om vem som får en ställföreträdare.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom anhörigbehörighet, fullmakt eller insatser via socialtjänsten.

God man för bortavarande eller okända personer

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodeägare eller testamentstagare när man inte vet vart personen finns.

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana situationer och det är till överförmyndarenverksamheten du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Vad kan vara en mindre ingripande åtgärd?

Om en person som blivit sjuk får hjälp av andra i sin omgivning kan det ibland räcka med att lämna en fullmakt för att sköta bankärenden till exempel. Även för den som inte själv kan fatta beslut har anhöriga rätt att sköta betalningar och annat som gäller den dagliga livsföringen.

Sveriges kommuner och regioner och Svenska bankföreningen har tagit fram material där de förklarar vad anhörigbehörighet innebär, framtidsfullmakt och i vilka situationer det kan behövas god man och förvaltare.

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare… vad gäller mig?, Swedishbankers Länk till annan webbplats.

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtids­fullmakter. Den innebär att en vuxen person som blivit sjuk kan upprätta en fullmakt som blir giltig när personen ifråga inte längre kan ta hand om sina ange­lägenheter.

Framtidsfullmakt, Swedishbankers Länk till annan webbplats.

Sedan den 1 juli 2017 gäller nya behörighets­regler som innebär att anhöriga kan hjälpa en person som har fyllt 18 år och som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning eller något liknande för­hållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Bankärenden för annans räkning, Swedishbankers Länk till annan webbplats.

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter de haft för att utföra uppdraget. Ersättning betalas ut i form av ett arvode som baseras på gällande prisbasbelopp (pbb). Bedömningen av arvodets storlek görs med utgångspunkt i den årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag som lämnas in varje år samt ärendets karaktär och omfattning.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet, men om huvudmannen har en inkomst som understiger 2,65 pbb* eller totala tillgångar på mindre under 2 pbb* ska kommunen betala arvodet. Undantag från huvudregeln kan göras om exempelvis huvudmannen har höga vårdkostnader. Det framgår av arvodesbeslutet om huvudmannen ska stå för hela eller delar av arvodet.

Hur ansöker jag om en god man eller förvaltare?

Du själv eller en anhörig kan ansöka om god man genom att fylla i en blankett. Ansökan ska skickas till Blekinge tingsrätt.

Ansökan om god man eller förvaltare Pdf, 147.4 kB.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Personbevis för huvudmannen som du beställer från Skatteverket Länk till annan webbplats..
  • Social utredning från till exempel kurator eller biståndshandläggare som styrker behovet av god man.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
  • Läkarintyg för godmanskap utfärdat på blankett från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats..
  • Yttrande från närstående, till exempel make, sambo eller barn. Krävs inte formellt när huvudmannen själv ansökt om god man eller har medgivit att god man utses men kan snabba på processen.

Tingsrätten beslutar om godmanskapet och utser god man.

Sker byte av god man senare är det överförmyndaren som utser den nye gode mannen.

Skicka din ansökan till:
Blekinge tingsrätt
Box 319
371 25 Karlskrona

Kontakt

Överförmyndaren


Telefontid:

Måndag till fredag 8.30–9.30

Måndag och onsdag 13.30–14.30

Postadress:

Olofströms kommun
Överförmyndaren
Box 302
293 24 Olofström


Besök förbokas via telefon eller mejl.

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022