Styrande dokument

Kommunens verksamheter såsom skola, äldreomsorg och bibliotek styrs av lagar (som beslutas av riksdagen), förordningar (som beslutas av regeringen) och föreskrifter (som beslutas av statliga myndigheter).

Kommunens verksamheter styrs också av det som kommunen beslutar om, exempelvis i kommunfullmäktige. Du som invånare eller du som vistas/verkar i kommunen berörs av kommunala beslut, även om du inte använder dig av kommunens tjänster (t.ex. kan det handla om regler för den allmänna ordningen i kommunen).

Den kommunala styrningen sker bland annat genom beslut av styrande dokument. De styrande dokumenten kan vara författningssamlingen (t.ex. reglementen, bolagsordningar och föreskrifter) men även policys och strategier inom olika områden. Dessa områden kan vara både av övergripande karaktär (t.ex. social hållbarhet och digitalisering) och verksamhetsspecifik (t.ex. arbetsmarknadsenheten och bibliotek). Sådana styrande dokument beslutas av kommunens förtroendevalda (t.ex. kommunfullmäktige eller nämnd) eller tjänsteorganisationen (vanligtvis ledningsgrupper bestående av chefer).

I nästa avsnitt kan du läsa kommunens författningssamling avseende:

  • Kommunfullmäktiges arbetsordning: Kommunfullmäktiges sammanträdes- och ärendehandläggning fastslås i en arbetsordning.
  • Reglemente: I ett reglemente regleras en nämnds ansvarsområden och uppgifter. Reglementen fastslås av kommunfullmäktige. De nämnder en invånare eller ett företag vanligtvis kommer i kontakt med är kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
  • Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens helägda bolag: Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning och ägardirektiv är antagna av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår kommunens förväntningar och krav på bolaget.
  • Lokala föreskrifter: Dessa föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om och som samtliga som bor och vistas/verkar i kommunen måste följa. Bryter man mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

Bolagsordningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
holje-holding-ab.pdf Pdf, 63.6 kB. 63.6 kB 2020-01-02 10.41
olofstroms-energiservice-ab.pdf Pdf, 63.4 kB. 63.4 kB 2020-01-02 10.41
olofstromshus-ab.pdf Pdf, 63.2 kB. 63.2 kB 2020-01-02 10.41
olofstroms-kabel-tv-ab.pdf Pdf, 51.5 kB. 51.5 kB 2020-01-02 10.41
olofstroms-kraft-ab.pdf Pdf, 77.8 kB. 77.8 kB 2020-01-02 10.41
olofstroms-kraftnat-ab.pdf Pdf, 63.3 kB. 63.3 kB 2020-01-02 10.41

Föreskrifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
lokala-foreskrifter-for-att-skydda-manniskors-halsa-och-miljon.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-01-02 11.10
lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandel.pdf Pdf, 63.1 kB. 63.1 kB 2020-01-02 11.10
lokala-trafikforeskrifter.pdf Pdf, 66.7 kB. 66.7 kB 2020-01-02 11.10
allmanna-bestammelser-for-anvandande-av-den-kommunala-va-anlaggningen.pdf Pdf, 189.5 kB. 189.5 kB 2020-01-02 11.10
Föreskrift för avfallshantering.pdf Pdf, 340.8 kB. 340.8 kB 2022-06-23 08.55
Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun.PDF Pdf, 809.9 kB. 809.9 kB 2024-02-26 13.23

Reglemente och arbetsordning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning byggnadsnämnden (PBL).pdf Pdf, 254.7 kB. 254.7 kB 2024-01-11 14.51
Delegationsordning Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 223.5 kB. 223.5 kB 2023-12-19 09.28
kommunfullmaktiges-arbetsordning.pdf Pdf, 242.3 kB. 242.3 kB 2020-01-02 10.47
Reglemente för KS, SN, UBN, KFN, BN, VN.pdf Pdf, 390.9 kB. 390.9 kB 2022-10-13 15.55
Reglemente för revisorerna.pdf.pdf Pdf, 130.7 kB. 130.7 kB 2024-05-14 14.25
Reglemente för överförmyndare.pdf Pdf, 153.5 kB. 153.5 kB 2022-12-20 13.19

Ägardirektiv

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
agardirektiv.pdf Pdf, 234.8 kB. 234.8 kB 2020-01-02 10.31

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 2 januari 2020

Uppdaterad: 8 maj 2023