Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds ska föräldraskapet för den som inte fött barnet fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om föräldarna är ogifta eller samkönade. Ni skriver på bekäftelsen via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats eller hos oss på familjerätten.

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till föräldern och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning och i enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Bekräfta föräldraskapet digitalt

Om det inte råder någon osäkerhet kring föräldraskapet kan föräldrarna göra bekräftelsen digitalt hos Skatteverket. Den som inte har fött barnet gör bekräftelsen och den som har fött barnet godkänner den. I e-tjänsten kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldarna ska vara myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes
  • Barnet ska var folkbokfört när bekräftelsen lämnas
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bankID)

Bekräfta ditt föräldraskap digitalt - Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte lämnat någon föräldraskapsbekräftelse via tjänsten inom 14 dagar från barnets födsel meddelar Skatteverket socialnämnden i kommunen att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andra förälder.

Om ni inte kan eller vill göra bekräftelsen digitalt besöker ni kommunens familjerätt och skriver under föräldraskapshandlingar här. I samband med besöken kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

Kontakta socialkontoret för att boka tid. Kontaktuppgifter finns under avsnittet "Kontakt".

Kan man boka en tid innan barnet är fött?

Tidigast i graviditetsvecka 22 kan ogifta som är sambo boka tid för bekräftelse av föräldraskap. Med den nya möjligheten att använda Skatteverkets e-tjänst dag 1-14 efter barnets födelse (se föregående avsnitt) får Olofströms kommun underrättelsen om barnets födelse först efter dag 14. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det att ta minst 3 veckor innan föräldraskapet är fastställt från det att barnet är fött. För att förkorta handläggningstiden finns möjlighet att välja Skatteverkets e-tjänst de första 14 dagarna efter barnets födelse.

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befrukting, och någon av nedanstående punkter gäller, ska Skatteverkets e-tjänst inte användas:

  • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterande befruktingen
  • Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterande befruktningen med donerade spermier
  • Om den assisterande behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlänsk vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen
  • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn
  • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
  • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionsstid eller andra omständigheter. I dessa fall eller om det finns andra frågetecken, ska kontakt tas med kommunens familjerätt. De gör då en fördjupad utredning för att fastställa vem som är barnets andra förälder.

Gifta föräldrar

För barn som föds av en gift kvinna gäller föräldraskapspresumtion. Det betyder att mammans make/maka antas vara förälder till barnet och föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda den 1 januari 2022 eller senare. Om föräldraskapet ifrågasätts, utreds och fastställs det av kommunens familjerätt.

Vad menas med gemensam, enskild och delad vårdnad?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Det klargör vem av föräldrarna som har föräldraansvaret. Ansvaret delas in i tre olika former: gemensam vårdnad, enskild vårdnad och delad vårdnad.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad ansvarar bägge föräldrarna för allt som rör barnet och föräldrarna har den juridiska vårdnaden om barnet.

Är ni gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Det innebär att ni gemensamt fattar beslut i frågor som rör barnet/ barnen.

Gemensam vårdnad om barnen är numera regel även om föräldrar väljer att separera. Undantag finns, ofta görs en utredning av familjerätten. Utredningen bekräftar då att det inte är för barnets bästa med gemensam vårdnad.

Enskild vårdnad

En ogift kvinna som får barn har alltid enskild vårdnad om barnet, men anmälan om gemensam vårdad kan göras vid faderskapsbekräftelsen eller när som helst därefter.

Den som är enskild vårdnadshavare ansvar för allt som rör barnet, men ska underlätta umgänget mellan barnet och den andre föräldern. Den andre föräldern ska också informeras om händelser av betydelse som rör barnet. Exempelvis sjukdom eller flytt

Delad vårdnad

Föräldrarna har flera barn och har enskild vårdnad om olika barn i en syskonskara.

Kontakt

Socialförvaltningen


Familjerätten har telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30

onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 21 december 2023