Skyltar

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Vad är en skylt?

I plan- och byggförordningen definieras skylt som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Undantag från lovplikten

Det finns vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Det krävs inte bygglov för att sätta upp en skylt utanför detaljplanelagt område. Dock kan andra tillstånd krävas om skylten till exempel placeras intill ett vägområde eller inom strandskyddat område.

Du behöver inte bygglov för:

  • en skylt vars area är högst 1 kvm*
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2 kvm*
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten

* Punkt 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023