Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill. /Per Isdal, psykolog och författare till boken Meningen med våld.

Stöd och hjälp

Socialförvaltningen har samarbete med Olofströms kvinnojour. Via Socialtjänsten kan du få följande insatser:

  • Rådgivande och stödjande
  • Stöd med myndighetskontakter
  • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • Krissamtal med barn som upplevt våld i familjen.
  • Möjlighet att söka ekonomiskt bistånd och hjälp med tillfällig bostadsanskaffning. Socialtjänsten förfogar dock inte över egna lägenheter.
  • Rådgivning i familjerättsliga frågor

Socialtjänsten kan även erbjuda rådgivning och behandlingsinsatser till den som utövar våld. Läs mer om detta på sidan Behöver du hjälp med ditt våldsbeteende mot din partner?

Olika typer av våld

Våld i nära relationer handlar i grunden om ett förtryck riktat mot ena parten i en relation. Våldet kan vara av olika sorter, och även kombinationer av olika typer av våld. I följande stycken beskrivs några vanliga sorters våld i nära relationer.

Fysiskt våld

Varje form av fysisk beröring som skadar eller kontrollerar dig. Exempelvis hålla fast, skaka, nypa, knuffa, sparka, slå eller använda tillhyggen att slå med.

Psykisk våld

Systematiskt förtrycka, förminska, nedvärdera och/eller kränka ditt människovärde eller egendom. Genom makt och hot kräva kontroll av ditt liv. Isolering och begränsning av ditt livsutrymme.

Sexuellt våld

Att mot sin vilja tvingas genomföra olika typer av sex eller se pornografi. Sexuella handlingar som kränker dig och din integritet, samt orsakar smärta fysiskt eller psykiskt.

Materiellt våld

Det kan vara att saker av ekonomiskt eller känslomässigt värde för dig avsiktligt förstörs. Exempelvis kläder, brev, dagböcker eller foton som tillhör dig.

Ekonomiskt våld

Att inte du inte får ha insyn eller inflytande i ekonomin. Det kan innebära att du tvingas överlåta hela din inkomst till någon annan, och du mister själv kontroll över pengarna. Gemensamma tillgångar och/eller skulder hanteras utan ditt medgivande.

Hedersvåld

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler. Detta för att inte förstöra familjens rykte och anseende; dess heder. Alla, oavsett kön och sexuell läggning, kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Reglerna handlar framför allt om att kontrollera familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt.

Latent våld

Ilska och aggressivitet är ständigt närvarande i kroppsuttryck eller kroppshållning, vilket skapar rädsla hos dig och påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Försummelse/vanvård

Bristande hygien eller otillräckligt med mat och omsorg för personer i beroendeställning. Det kan vara exempelvis äldre, funktionshindrade eller barn, vilka oftare har ett vård- och omsorgsbehov.

Vid akut fara

Ring alltid polisen på telefon 112

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Anmälningstelefon IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Dagjour når du helgfria måndag - torsdag 08.00 - 16.30, fredagar och dag innan röd dag 08.00-15.00.

Socialjour via TRC (Trygghets- och Räddningscentralen)

Telefon: 040-6769058
Telefontid: Du når beredskapen helfri måndag - torsdag 16.30-08.00, fredagar 15.00 till måndagar 08.00. Dagen innan röd dag från kl 1500.

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023