Behandling av personuppgifter

Inom Olofströms kommun behandlas ett stort antal personuppgifter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har när kommunen behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns en EU-gemensam dataskyddsförordning med kompletterande svensk lagstiftning.

När behandlas dina personuppgifter?

När du är i kontakt med oss kommer vi troligen att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara när du ansöker om förskoleplats eller bygglov, skickar e-post till oss eller kontaktar oss via sociala medier.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga /sekretessmarkerade är offentliga. Sådana allmänna handlingar, som inte är sekretessmarkerade, ska lämnas ut om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingarna kommer att behandla dem i strid med lagstiftning.

Kommunens handlingar gallras enligt beslutad informationshanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen.

Till varje nämnd finns ett eller två dataskyddsombud valda. I första hand är det personuppgiftsansvarig som ska kontaktas. Dataskyddsombudets uppdrag är att se till de registrerades integritet. Ombudet kan du vända dig till om du inte får den hjälp du behöver eller om du har övergripande frågor.

Om du är osäker på vilken enhet som du vill nå, använd kommunstyrelsen och dess dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Verksamhet

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

ks@olofstrom.se

Hanna Rubin

dso@olofstrom.se


Matilda Frigård Danielsson

dso@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden

ubn@olofstrom.se

Patricia Thomasson

dso@olofstrom.se

Socialförvaltningen

Socialnämnden

sn@olofstrom.se

Maja Norgren

dso@olofstrom.se


Cecilia Roskvist

dso@olofstrom.se

Kultur, fritid, bibliotek, ungdomsgård och badhus

Kultur- och fritidsnämnden

kof@olofstrom.se

Isac Johansson

dso@olofstrom.se

Plan och bygg, trafik

Bygg- och trafiknämnden

bn@olofstrom.se

Hanna Rubin

dso@olofstrom.se

Val

Valnämnden

valnamnden@olofstrom.se

Matilda Frigård Danielsson

dso@olofstrom.se

Revision

Revisorerna

Matilda Frigård Danielsson

dso@olofstrom.se

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordning har du bland annat följande rättigheter:

  • Få tillgång till dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade. En bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
  • Få dina personuppgifter raderade/bli glömd. Denna rätt beror på vilken rättslig grund som finns till behandlingen. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut vilken information som finns om dig. Det gör du genom att använda vår e-tjänst. Vid första tillfället är detta kostnadsfritt.

Registerutdrag, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Klagomål

Om du anser att Olofströms kommun behandlat dina personuppgifter på fel sätt kan du klaga hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Klagomål och tips, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dataskyddsombud

Publicerad: 10 september 2020

Uppdaterad: 24 januari 2024