Ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Kontakta handläggare på ekonomiskt bistånd via receptionen under telefontid på telefonnummer 0454-932 10. Telefontiderna är mån–tis, tors–fre 8.30–9.30, ons 13.00–14.00.

Gör gärna en provberäkning innan du ringer.

Provberäkning, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vad krävs för att jag ska få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Du har ett eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Sambo, gifta eller registrerade partners har ett försörjningsansvar för varandra och ska söka försörjningsstöd gemensamt. Handläggaren gör en individuell bedömning vid varje ansökan.

Du har inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Även om en försäljning av tillgången skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, ska tillgången säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd.

Det är viktigt att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande. Kan du inte söka arbete eller arbeta måste du redovisa varför.

Hur går utredningen av min ansökan till?

Du blir kallad till besök där det påbörjas en utredning av din ekonomiska situation. Vid besöket behöver du redovisa vad du har gjort för att komma mot självförsörjning. När handläggaren är klar med din utredning skickas ett beslut till dig. Handläggningstiden är normalt en vecka från det att alla handlingar har inkommit.

Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som ställs på dig. En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att handläggaren avbryter utredningen.

Måste jag lämna mitt samtycke?

Ja. Vi behöver ditt samtycke för att kunna ta kontakt med andra myndigheter. Socialförvaltningen har sekretess vid kontakt med andra myndigheter och enskilda personer. Har du inte lämnat samtycke försvårar eller förhindrar det för socialsekreteraren att genomföra utredningen.

Kan ni hjälpa mig att hitta ett boende?

Nej. Socialförvaltningen är ingen hyresvärd och har inga bostäder att fördela. Du måste själv söka boende genom att ta kontakt med olika hyresvärdar.

Hyresvärdar i Olofströms kommun

Kan ni hjälpa mig med kostnaden för mitt boende?

Ja. Om du är berättigad till ekonomiskt bistånd i övrigt kan du beviljas boendekostnaden. Du måste kunna uppvisa ett godkänt hyreskontrakt för ditt boende och kostnaden bör inte överstiga skälig hyresnivå.

Har jag för mycket egna pengar eller tillgångar?

Har jag för mycket egna pengar eller tillgångar?
Du kan själv göra en provberäkning. Visar provberäkningen ett överskott är du med stor sannolikhet självförsörjande och har inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Provberäkning, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vad ska jag ha med mig till besöket?

För att din handläggare skall kunna göra den ekonomiska utredning som ligger till grund för beslut är det viktigt att du tar med följande handlingar:

 • ID-handling/LMA-kort
 • Ansökningsblankett rörande ekonomiskt bistånd
 • Inkomstuppgifter tre månader tillbaka (lönebesked, ersättning från Alfa-kassa, A-kassa, aktivitetsstöd, LMA-ersättning)
 • Besked från Migrationsverket angående anvisning av bostad/bosättningsunderlag
 • Beslut från migrationsverket angående uppehållstillstånd
 • Senaste självdeklaration och slutskattsedel
 • Ekonomisk översikt/sammanställning. Hämtas på din bank
 • Kontoutdrag tre månader tillbaka. Hämtas på din bank
 • Hyreskontrakt
 • Aktuella räkningar samt kvitto på betalda räkningar (till exempel hyra, el, hemförsäkring, barnomsorg, läkarvård och medicinkostnader)
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Planering från arbetsförmedlingen
 • Handlingar som styrker sökta arbeten/jobbsökarlista

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till att du blir polisanmäld och återbetalningsskyldig.

Vad kan jag få bistånd till?

Ekonomiskt bistånd kan till exempel beviljas till uppehälle enligt riksnormen som fastställs av regeringen. I normen ingår personliga kostnader för:

 • livsmedel
 • barnförsäkring
 • lek och fritid
 • kläder och skor
 • hälsa och hygien

Till detta läggs gemensamma hushållskostnader för:

 • förbrukningsvaror
 • telefonavgift
 • dagstidning

Utöver detta kan du även beviljas rimliga kostnader för:

 • bostad
 • hemförsäkring
 • hushållsel
 • fackförenings- och A-kasseavgift

Alla kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Riksnormen, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Hur stort bistånd kan jag få?

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Beräkning görs även bakåt i tiden för att utreda hur den ekonomiska situationen har sett ut de senaste månaderna.

Hur utbetalas försörjningsstödet?

Biståndet utbetalas direkt till ditt bankkonto via Swedbanks utbetalningssystem. Oftast betalas biståndet ut till kvinnan i familjen. Biståndet sätts in på det konto som är anmält som SuS-konto på din bank. Vill du veta vilket konto det är eller få biståndet insatt på ett annat konto ska du kontakta din bank. I enstaka fall utbetalas bistånd via rekvisition.

Vad gäller om jag är arbetslös?

Du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och sköta kontakten med dem. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan till exempel vara en arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder, svenskundervisning för invandrare (SFI) med mera.

Du ska aktivt söka de arbeten som utannonseras. I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde som du tidigare har arbetat inom.

Vad gäller om jag är sjuk?

Har du nedsatt arbetsförmåga som gör att du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du ta med dig ett aktuellt läkarintyg. Det kan hända att vi vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ta reda på vilken hjälp du behöver.

Saknar du läkarintyg ska du stå till arbetsmarknadens förfogande fullt ut.

Vad gäller om jag studerar?

Om du studerar så ska du klara dig på studiemedel, andra studiestöd eller egna tillgångar. Är du under 21 år och studerar på gymnasiet ska dina föräldrar försörja dig. I regel beviljas inte ekonomiskt bistånd till dig som är studerande.

Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet?

Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Annars gäller samma krav som för andra sökanden.

Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån?

Enligt lagen är dina föräldrar skyldiga att försörja dig tills du fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år gäller skyldigheten tills du gått ut skolan, men inte efter det att du har fyllt 21 år.

Är du myndig och inte går i skolan kan du söka ekonomiskt bistånd. När det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte alltid rätt till detta. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Kan jag få hjälp med skulder?

Generellt sett kan du inte få ekonomiskt bistånd till skulder.

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med ditt beslut går det att överklaga. Då skickar du ett brev med dina synpunkter på varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Brevet skickar du till enheten för ekonomiskt bistånd.

Överklagan ska vara undertecknad och lämnas inom tre veckor från det att du har fått ta del av beskedet. Kommer ett överklagande in försent kan det avvisas. Om beskedet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet genom en dom. Kontakta din handläggare om du behöver hjälp att överklaga.

Om jag är en utländsk medborgare?

Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen.

Den som har uppehållstillstånd, och EU/EES-medborgare som är arbetstagare (eller söker arbete och bedöms ha en verklig chans till ett arbete), har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd.

De som saknar uppehållsrätt har inte rätt till bistånd.

Vart ska jag vända mig om jag fyllt 65 år?

Om du är 65 år eller äldre och får låg pension eller ingen pension ska du vända dig till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776 och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare på ekonomiskt bistånd har telefontid: måndag–tisdag, torsdag–fredag 8.30–9.30
onsdag 13.00–14.00.

Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 29 juli 2020

Uppdaterad: 22 juli 2022