Krisledningsnämnden

Om vår ort drabbas av en extraordinär händelse kommer kommunledningen att sammankalla sin krisledning. Den består av personer som även i normala fall har ledningsansvar eller specialist-kunskaper inom olika områden.

Skulle krisen bli väldigt omfattande kommer krisledningsnämnden att fatta de avgörande besluten. Krisledningsnämnden är tillika kommunstyrelsens arbetsutskott, som består av fem ledamöter och fem ersättare.

Lag (2006:544) sätter ramarna för krisledningsnämnden ”Om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”, främst 2 kap.

Ledamöter i krisledningsnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: