Din krisberedskap

Vid kriser har vi alla ett ansvar för att skydda vårt liv och vår egendom. Vi är också i många fall skyldiga att larma, varna eller hjälpa till. Kommunens ansvar ligger bland annat i att vara förberedda för evetulla kriser.

Ett personligt ansvar

Vi har alla ett personligt ansvar för att skydda vårt eget liv, vår egendom och vår säkerhet. Det gäller även vid en samhällskris. Med råd och tips, från offentliga aktörer, om hur du kan skydda dig och hur du ska agera om något händer kan du ta ditt ansvar. Det är människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga som utgör grunden i krisberedskap.

Hemberedskap - förbered dig redan idag

För att samhället ska klara en kris behöver alla hjälpas åt. Var och en av oss behöver vara förberedda på att klara oss själva i en vecka. Vid ett långvarigt strömavbrott eller annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det innebär att du ska ha tillgång till mat, vatten, el, och värme. Det är även viktigt att du ser till att du kan ta emot information via främst radio.

Din beredskap, dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Hemberedskap, msb.se Länk till annan webbplats.

Kommunens krisberedskap

Samhället förändras och de tekniska lösningarna i och med detta resulterar oundvikligen i en mer komplicerad vardag. De tekniska lösningarna gör inte enbart att saker blir lättare utan då man kopplar ihop saker så ökar även sårbarheten om det skulle krångla. Infrastruktursystem som exempelvis IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att fungera. De är även funktioner som vårt samhälle i högsta grad är beroende av. Händelser som kan medföra störningar i samhället är diverse väderförhållanden eller olyckor. Detta föränderliga samhälle ställer stora krav på att kommunen har planer och anpassar sig efter denna utveckling så att kriser kan hanteras.

Kommunen övar och planerar, bland annat för nödvatten och skydd vid torka, pandemier och höjd beredskap. Beredskapsplaneringen samverkas med andra viktiga aktörer som till exempel Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge, kommuner, leverantörer av el och värme, Försvarsmakten, Polismyndigheten, Räddningstjänst och frivilligorganisationer.

Överrenskommelse

Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan SKR och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Överenskommelsen reglerar uppgifter och ersättningen för kommunernas arbete med krisberedskap enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kontakt

Medborgarcenter

Relaterad information

Vill du bli mer bekant med grundläggande begrepp och få baskunskaper i området krisberedskap? På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 november 2023