Trafik och gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

Väghållare i Olofströms kommun

Större vägar och genomfartsleder

Väghållare: Trafikverket
Till exempel: R 15, 116 - Rydvägen, 579 – Ö. Ringvägen.

Gator och vägar i tätbebyggda områden

Väghållare: Olofströms kommun
Till exempel: gatorna i de centrala delarna, de flesta villagatorna i orterna.

Gång- och cykelvägar

Väghållare: Olofströms kommun
Till exempel: gång- och cykelleder mellan orterna, till olika bostadsområden, dock ej längs Trafikverkets vägar.

Mindre gator och vägar i mindre samhällen och på landsbygd

Väghållare: Enskild (privat eller samfällighet)
Till exempel: vägar i sommarstugeområden, mindre vägar på landsbygd, skogsvägar.

Enskilda vägar med statsbidrag

Väghållare: Enskild (Olofströms kommun)
Olofströms Kommun sköter drift och underhåll på cirka 16,5 mil enskild väg. Olofströms kommun är inte väghållare utan anses som entreprenör för vägsamfälligheternas styrelse.

Kommunens ansvar

Olofströms kommun ansvarar för väghållning och snöröjning av 10 mil kommunala gator i tätorterna och 5 mil gång- och cykelvägar. Vi ansvarar även för 16,5 mil enskilda vägar som sköts på entreprenad av Ekne Gård. Snöröjning och halkbekämpning som rör parkeringar, parker, trappor och kommunala fastigheter sköts på uppdrag av Olofströms Kraft AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Ekne Gård och andra entreprenörer. Gatusopning som genomförs utförs av Hyr & Släpservice samt Olofströms Kraft AB.

Trafikregler, föreskrifter och trafiksäkerhet

Olofströms kommun ansvarar för trafikregler, föreskrifter och trafiksäkerhet på de gator och vägar man är väghållare för. På de statliga vägarna är det Trafikverket som sköter dessa delarna. Inom tätbebyggt område kan kommunen besluta om andra hastigheter även på statliga vägar. Enskilda vägar har ett delat ansvarsområde där Kommunen kan besluta om vissa saker, medan Länsstyrelsen bestämmer om till exempel vilken hastighet som ska råda.

Olofströms kommun försöker kontinuerligt göra förändringar för att öka trafiksäkerheten genom ombyggnad eller anpassning av gator och cykelvägar. Genom att skapa utrymme och avskärma gång- och cykelvägar från vägarna ökas trafiksäkerheten. Att säkra skolvägarna för barn, som cyklar och går till skolan är prioriterat. Att sänka hastigheten på gator och vägar ökar också trafiksäkerheten, likaså att anordna farthinder för att begränsa hastighet.

Transporttillstånd för fordon

Behöver du ansöka om transporttillstånd för breda, tunga och långa fordon inom Olofströms kommun? Här hittar du information om Transporttillstånd för fordon.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 26 augusti 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022