Gräva och schakta

För att få lov att gräva och schakta i kommunens mark behöver du ansöka om grävtillstånd.

Till kommunal mark räknas bland annat:

  • gator
  • vägar
  • parkeringar
  • vändplaner
  • trottoarer
  • GC-vägar
  • grönytor
  • och allmän platsmark

Reglerna gäller även på vägar där kommunen är väghållare och kan också tillämpas av kommunala bolag som till exempel Olofströmshus.

Innan du startar

Besiktning

Innan schaktarbetena påbörjas ska du göra en gemensam besiktning tillsammans med kommunen. Om du inte har kallat till besiktning, har kommunen tolkningsföreträde avseende ytans skick vid påbörjat arbete. Gemensam besiktning ska även göras efter det att schaktarbetet och återställningen är slutförd.

Grävtillstånd

Ansökan om grävtillstånd ska vara inkommen till kommunen senast en vecka före projektets start. Till ansökan ska du bifoga karta med aktuell grävsträcka markerad. Ansökan ska vara godkänd innan arbetet påbörjas.

Upprätta Trafikanordningsplan

Om grävarbetet påverkar trafiken ska du även skicka in en trafikanordningsplan. Planen ska vara utförd och godkänd innan arbetet påbörjas. Entreprenören ansvarar för skyltning vid arbetsplatsen.

Ansvar

Du är själv ansvarig gentemot kommunen för schaktningsarbetet och ansvarar även för skador och eventuella skadeståndsanspråk som kan relateras till schaktarbetena. Du ansvarar även gentemot kommunen för inhyrda entreprenörer. Du ska förvissa dig om lägen för till exempel VA-ledningar och fjärrvärme, för att säkerställa att inga kablar förläggs över befintliga ledningar.

Vid akuta fel utanför ordinarie arbetstid, kan arbetet påbörjas omedelbart. Vid dessa tillfällen ska du meddela kommunen snarast och skicka in anmälan om grävtillstånd och trafikanordningsplan i efterhand.

Du ansvarar för att inga fixpunkter, tomtrör, eller andra viktiga föremål förstörs. Schaktningsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att inga skador kan drabba övrig trafik på gatan. Arbetet får inte heller försämra vattenavledningen på gatan under pågående arbete. Förstärkningslager ska utföras med en lagertjocklek på 250 mm. Bärlager ska utföras av krossmaterial eller krossat grusmaterial med lagertjocklek på 150 mm.

Du ansvarar för snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

Återställning

Du ansvarar för all återställning. Du beställer asfaltslagning via kommunens kontrakterade entreprenör. Kontaktuppgifter får du av kommunen. Asfalt ska återställas likt befintlig yta och med asfaltstjocklek:

  • Gator och parkeringar: 100 kg
  • GC-vägar och trottoarer: 80 kg

Vid längsgående grävning i GC-vägar, trottoarer och kantveck, ska hela bredden nyasfalteras. Du ansvarar för att asfaltsytor lagas tillfälligt med oljegrus/kallasfalt tills dess att ny beläggning kan utföras. Du är ansvarig för schakt tills den lagats med asfalt.

Vid sprängningsarbeten i anslutning till kommunens va-ledningar ska självfallsledningar filmas på din bekostnad efter slutfört arbete. Filmerna överlämnar du till kommunen senast i samband med slutbesiktning

Du ansvarar för städning, sopning med mera efter utfört arbete. Om detta ej utförs, förbehåller sig kommunen rätten att utföra arbetet på din bekostnad.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 19 juni 2019

Uppdaterad: 15 augusti 2022