Medborgarlöften

Den övergripande målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Olofströms kommun.

Medborgarlöfte 2024

Medborgarlöfte 2024 från Polisen (LPO Karlshamn) och Olofströms kommun till medborgarna i Olofströms kommun.

Utifrån gemensam lägesbild kommer prioriteringar för medborgarlöftet 2024 att vara följande:

 • Att minska antalet platser som upplevs otrygga kopplat till olika typer av narkotika
 • Att gemensamt verka för att öka kunskapen kring bedrägerier och hur invånare kan skydda sig mot bedrägerier
 • Att arbeta med motorburna unga
 • Att öka antalet grannsamverkansområden i kommunen för att förebygga brott så som inbrott och stölder i bostadsområden

Situationen idag

Olofströms kommun och polisen har sedan 2020 jobbat med gemensam lägesbild. Lägesbilden består av en operativ och strategisk del. Lägesbilden består bland annat av inrapporteringar från polis och verksamheter i Olofströms kommun, trygghetsmätning, brottsstatistik och medborgardialoger.

Kommunen och polisen träffas regelbundet för att gå igenom det som har inkommit till den gemensamma lägesbilden för att tidigt upptäcka olika trender, för att så tidigt som möjligt jobba för att minska ordningsstörningar och brottslighet i Olofströms kommun.

Under 2023 har lägesbilden visar på ordningsstörningar kopplat till motorburen ungdom, otrygga platser kopplat till narkotika, inbrott samt bedrägerier.

Det här ska vi göra

Polisen

 • Fyra riktade insatser kopplat till A-traktorer och mopeder
 • Fyra riktade kampanjer för att sprida information om grannsamverkan
 • Fem riktade insatser mot de personer och platser där det enligt lägesbild förekommer narkotikaförsäljning/-användning

Olofströms kommun

 • Fortsätta utveckla arbetet med föräldraskapsstöd och genomföra
  minst en föräldraföreläsning
 • Påbörja kompetenshöjande insatser med personal på högstadie- och gymnasieskola samt fältare på socialtjänsten med fokus på tidig upptäckt av narkotikaanvändning
 • Fyra tillfällen med kommunikationsinsatser för att uppmuntra till att fler grannsamverkansområden etableras i flerfamiljshus
 • Samverka med föreningslivet för att främja meningsfulla aktiviteter för motorintresserade ungdomar

Tillsammans

 • Genomföra grannsamverkanutbildning vid fyra tillfällen under 2024
 • Genomföra utbildning i hur man kan skydda sig mot bedrägerier vid minst två tillfällen under 2024
 • Samverkan med näringsidkare kring brotts- och otrygghetsproblematik kopplat till deras verksamheter

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 3 februari 2021

Uppdaterad: 12 mars 2024