Medborgarlöften

Den övergripande målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Olofströms kommun.

För att lyckas nå den övergripande målsättningen är samverkan mellan kommun och polis en förutsättning. Medborgarlöftet utgår ifrån aktuell lägesbild, som innefattar bland annat brottstatistik, trygghetsmätning samt behov som framkommer i dialoger med medarbetare och medborgare.

Så ser situationen ut idag

2020 påbörjades ett systematiskt lägesbildsarbete, som innebär att kommun och Polis uppdateras kontinuerligt och får en gemensam bild av läget gällande brott och trygghet i Olofströms kommun. Lägesbilden bevakas av den brottsförebyggande- och trygghetsskapandearbetsgruppen, som representeras av samtliga kommunala förvaltningar, fastighetsägare, föreningar och polis och räddningstjänst.

Övergripande fokusområde

Utifrån den aktuella lägesbilden är det angeläget att under perioden fokusera på att: arbeta för att fånga upp barn och unga i risk eller med normbrytande beteende.

Det här ska vi göra

  • Polisen ska göra riktade insatser mot ungdomar som det finns en oro kring gällande missbruk och kriminalitet.
  • Olofströms kommun ska arbeta med och vidareutveckla insatser som Cope (föräldrastöd), Fenixgruppen (stödgrupp för ungdomar) och Aktiv sommar i syfte att arbete med social prevention för barn och unga.
  • Tillsammans ska vi fortsätta utveckla samverkan mellan kommunens verksamheter och polisen för att fånga upp barn och unga i risk eller med normbrytande beteende.

Medborgarlöftet är giltigt till 2023-12-31.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 3 februari 2021

Uppdaterad: 1 mars 2023