Snöskottning och sandning

Snöröjning påbörjas i normala fall efter ett snödjup på mellan 4–6 cm. Målet är att snöröjningen ska vara klar efter 6–8 timmar.

Vid hastig påfrysning eller töväder kan snöröjning ske under andra förhållande. Vid stora snömängder snöröjs inte vissa trottoarer på grund av att de används som snöupplag. Gående hänvisas då till vänstra körbanan.

Halkbekämpning

I Olofströms kommun används salt, sandningssand samt stenflis, så kallat halkstopp. Matargator och backiga partier samt gång- och cykelvägar har hög prioritet i Olofströms kommun. Åtgärder påbörjas i stort sett redan efter 1 cm snö eller annan påfrysning. I normala fall används salt men vid sträng kyla när saltet inte verkar tillräckligt bra använder vi stenflis. Efter snöröjning eller annan påfrysning kan i vissa fall även villagatorna halkbekämpas. Då används istället sandningssand.

Om skador uppstår

Tyvärr händer det att till exempel staket eller häckar skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. För att undvika skador kan du markera de ställen där vi ska vara särskilt aktsamma. Om en skada ändå uppstår, lämna en skriftlig anmälan om detta till kommunen.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snöröjning från enskilda fastigheter, industrier med mera skall omhändertas på den egna fastigheten. Försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Se till så att buskar inte växer över gång- och körbanor. Fri höjd skall vara 2,5 meter vid gång- och cykelvägar respektive 4,6 meter vid gator. Sopkärl får inte placeras så att det hindrar snöröjning och halkbekämpning.

Vanliga frågor och svar

När påbörjas snöröjningen?

Snöröjningen på genomfartsleder, centrumgator och bussgator, påbörjas vid ett snödjup av 4–6 cm. På bostadsgator gäller ett större snödjup, ca 6–10 cm. Det lägre värdet gäller blöt snö och det högre torr snö. Mängder bedöms även efter rådande och kommande väderläge.

De större trafiklederna tar 6–8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8–12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet. Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som bortforsling av snö, röjning för bättre sikt och rivning av is ta upp emot en vecka att utföra. Avvikelser kan givetvis förekomma beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar, vilken tid på dygnet det är.

Skyltade gång‐ och cykelvägar snöröjs i samma grad som genomfartsleder och centrumgator. Vissa gång‐ och cykelvägar som inte används så mycket under vintern har dock lägre prioritet.

Promenadstigar snöröjs inte alls.

När kommer snöröjarna till min gata?

Snöröjarna arbetar enligt en prioriteringsordning där de mest använda vägarna snöröjs först. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en viss gata.

Vem beslutar om när det ska snöröjas?

Tekniska avdelningen fattar beslut om när det ska snöröjas och halkbekämpas längs kommunens gator, Trafikverket ansvarar över snöröjningen längs sina vägar.

När plogas gångbanorna?

Vi har många breda trottoarer som inte är uppskyltade som gång‐ och cykelvägar och som därför kan användas för snöupplag under vintern. Då får du gå på sidan av gatan.

Varför tar det sådan tid innan ni börjar snöröja?

När det råder kraftigt snöfall som fortsätter under längre tid, pågår snöröjningen kontinuerligt till dess att det slutat snöa. Under mer normala förhållanden börjar vi snöröja efter att det slutat snöa. Vi vill få med oss all snö på en plogning.

Varför snöröjer ni på nätterna?

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dygnet. Det tar ca 6–8 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Vem tar bort snövallen på min uppfart som blev kvar efter snöplogen?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda. Snövallar är oundvikliga vid plogning och dessa får man som fastighetsägare tåla. Det är inte tillåtet att från tomtmark köra ut snö på gatumark.

Varför är vägar i mitt område så smalt plogade?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga hela gatan.

Snöröjer ni infarter eller privata vägar?

Kommunen har inga resurser för att i samband med snöröjning av gator ta bort snö från igenplogade enskilda infarter. Vi måste prioritera framkomligheten på vägarna.

Det är inte tillåtet att från tomtmark köra ut snö på gatumark.

Om du behöver hjälp med snöskottning så finns det privata trädgårdfirmor, marktjänstföretag, entreprenörer och liknande företag som kan hjälpa dig mot betalning. Vissa privata anordnare inom socialförvaltningen erbjuder tillläggstjänster exempelvis snöskottning, som du som kund betalar själv.

Varför har ni inte tillräckligt med plogfordon?

Kommunen har upphandlat entreprenörer för att hantera snöröjningen och det är även de som ombesörjer att det finns fordon för röjningen. Antalet fordon som entreprenören har tillgång till ska vara tillräckligt under normala förhållanden. Men vid extremväder kan det finnas större behov av bilar och förare än det finns tillgång till. Flera av entreprenörerna har bara en bil och – eller en traktor samt en förare. Det innebär att det inte finns någon som kan lösa av dessa förare. Vi arbetar så snabbt vi kan för att allt ska plogas och sandas vid behov.

Varför lämnar ni snöhögar i vägkorsningar?

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe.

Vilka vägar prioriteras?

Vid kraftigt snöfall prioriteras alltid genomfartsvägar, detta för att blåljusorganisationer såsom ambulans, räddningstjänst och polis ska kunna ta sig fram. Vägarna ska också vara öppna för kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik prioriteras också, däremot kommer bostadsgator i andra hand. Det är även viktigt att ha förståelse för att vägarna kan ha plogats men att snöfallet är så pass kraftigt att vägarna snöar igen väldigt fort.

Varför snöröjer ni inte GC-vägarna?

Vi prioriterar öppna och halkfria gång‐ och cykelvägar. Det är även viktigt att ha förståelse för att vägarna kan ha plogats men att snöfallet är så pass kraftigt att vägarna snöar igen väldigt fort. Tänk också på att vissa trottoarer kan användas som snöupplag vid kraftigt snöfall. Det är gång‐ och cykelvägar som är skyltade som främst kommer att röjas vid kraftigt snöfall samt halkbekämpas.

Vilken nivå gäller för vändplaner och återvändsgator?

När det är mycket snö kan det förstås bli trängre. Dock försöker vi i möjligaste mån hålla dem öppna och vändbara.

Sopbilen kommer inte fram på grund av väglaget, så mitt sopkärl är inte tömt?

Vid utebliven tömning kontakta VMAB. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 26 augusti 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022