PIK – Personal InkluderingsKompetens

Projektet syftar till att kompetenshöjande insatser för anställda i kommunen och dess bolag leder till ökat professionellt bemötande och hållbar inkludering av nyanlända och asylsökande.

Projektet omfattar fyra kommuner, ett kommunförbund och tre kommunala bostadsbolag. Projektet ska omfatta cirka 2 500 anställda, chefer och medarbetare, vilka möter flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn/unga i sin yrkesroll.

Under 2015 har allt fler människor som varit på flykt kommit till Sverige och Blekinge. Blekinge är det län i Sverige som tagit emot flest personer i förhållande till antal medborgare under 2015 och de nyanlända och asylsökande motsvarar cirka 1 procent av befolkningen.

För de kommunala förvaltningarna innebär det stora antalet nyanlända och asylsökande:

  1. större komplexitet och ökade krav på omsorg och socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, överförmyndare, bostadsproblem osv
  2. ett ökat krav på samordning inom de kommunala ansvarsområdena, mellan myndigheter och övrig offentlig sektor samt med övriga samhället, exempelvis näringsliv och ideell sektor. Således är det många verksamheter som ställs inför nya utmaningar, vilket bland annat innebär kompetensutvecklingsbehov på en rad områden. Ett område handlar om lagar, styrdokument och överenskommelser, dvs de administrativa och juridiska aspekter som finns när det gäller mottagandet av människor på flykt.

Ett annat område handlar om att öka kompetensen kring normkritiska perspektiv. Normer handlar om föreställningar, idéer och oskrivna regler som skapar beteenden, attityder och värderingar. Om normerna inte bryts är de ofta osynliga. Inom detta kompetensområde finns särskilt frågor som rör jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och likabehandling.

Ett tredje område handlar om individspecifika dilemman. Några exempel på frågor som har gett upphov till efterfrågan av utbildning är:

  • ”Vilka symptom finns när det gäller exempelvis posttraumatisk stress?”
  • ”Hur kan jag i min yrkesroll underlätta mötet för den som bär på svåra upplevelser?”
  • ”Hur kan individers upplevelser bekräftas och ges uttryck?”

Fakta om projektet

  • Projektägare: Sölvesborgs kommun
  • Projektpartner: Olofströms kommun och Olofströmshus
  • Program: Europeiska Socialfonden
  • Projektperiod: 2016-09-01–2018-08-31
  • EU-stöd: 5 836 423 SEK

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022