Klimat och energi

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare med stora globala konsekvenser som följd.

För att begränsa människans påverkan av klimatet måste utsläppen av växthusgaser minska. Energi behöver användas på effektivare sätt och förnybar energi måste ersätta fossil energi. Men samtidigt som vi arbetar för effektivare energianvändning, minskade utsläpp och förnybar energiproduktion måste vi förbereda oss på att klimatet förändras. Vi går mot ett varmare klimat som bland annat kommer att innebära att havsytan höjs och att översvämningarna blir fler samtidigt som längre perioder av torka drabbar vissa områden.

Växthusgaser i atmosfären reflekterar tillbaka jordens värmestrålning och gör temperaturen på jordytan högre. Den vanligaste växthusgasen är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Klimat- och energistrategi för Blekinge

Den 19 oktober 2020 valde Olofströms kommunfullmäktige att ställa sig bakom Blekinges klimat- och energistrategi. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Blekinge i dialog med medlemmarna i klimatsamverkan Blekinge. Ambitionen med Blekinges klimat- och energistrategi är att skapa ett väl förankrat och användbart underlag för Blekinge läns klimatarbete. Blekinges klimatmål utgår från det globala målet och formuleras utifrån att Blekinge inte ska överskrida den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalets tvågradersmål. I Blekinge ska koldioxidutsläppen halveras vart fjärde år, från år 2020. Detta målet ska nås med fyra prioriterade fokusområden:

  • Minskad energianvändning
  • Transporter
  • Förnybar energi
  • Engagera flera

Klimat- och energistrategi för Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

Klimatmål i Sverige och världen

Vid klimatmötet COP21 i Paris enades världens länder om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Texten säger också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden.

I Sverige blev Miljömålsberedningens slutbetänkande, ”En Klimat- och Luftvårdsstrategi för Sverige” klar i juni 2016. Förslaget innebär att Sverige ska ha netto noll utsläpp senast 2045, varav minst 85 % reduktion av utsläppen i Sverige. Två etappmål föreslås med 63 % reduktion till 2030 och 75 % reduktion till 2040. En möjlighet till flexibilitet har byggts in i målen genom att maximalt 8 % av reduktionen 2030 kan ske med kompletterande åtgärder, som till exempel utsläppskrediter i andra länder eller ökade sänkor i skog eller jordbruk. Beredningen föreslår också ett mål för reduktion av utsläppen inom inrikes transporter på minst 70 % till 2030. För att kunna klara dessa mål behöver arbetet brytas ner inom olika sektorer för att kunna analysera vad som behöver göras från och med nu fram till år 2045.

Kommunerna i Sverige är en viktig del i detta arbete och många åtgärder kommer att genomföras även i Olofströms kommun för att minska belastningen på klimatet. Olofströms kommun är medlem i Klimatkommunerna som är en förening för svenska kommuner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Syftet med föreningen är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022