Adresser och namnsättning

Olofströms kommun beslutar om belägenhetsadresser och gatunamn inom kommunen. Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska kommunen tilldela belägenhetsadress för alla bostäder, vilket även innefattar fritidshus.

Belägenhetsadresser bör även tilldelas för bland annat verksamheter, industrier, allmänna byggnader och andra platser där behov finns för exempelvis leveranser och utryckningsfordon att kunna hitta till platsen.

En adress består av ett vägnamn eller en byadress tillsammans med ett adressnummer. Alla adresser registreras och kommer automatiskt alla myndigheter tillhanda.

Namnsättning

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

Uppgifter från fastighetsägaren

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska du som fastighetsägare lämna uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller komplettering av lägenhetsregistret. Det vill säga att en ny adress behövs för nybyggt bostadshus/fritidshus eller om en adress ska tas bort vid rivning eller ombyggnation. Du som fastighetsägare ska även lämna uppgifter om förändring av:

  • nytillkomna
  • borttagna
  • eller i storlek förändrade lägenheter

Lägenhetsregister

Även om det inte rör sig om bostäder bör du kontakta kommunen så snart du vet att du är i behov av en ny adress eller vid ändring av en adress. Eftersom adresser är viktiga för bland annat leveranser och utryckningsfordon bör en adress tilldelas i ett tidigt skede och gärna innan nybyggnation.

Adressbeslut

När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett nationellt register hos Lantmäteriet och meddelas direkt till fastighetsägare.

Uppgiften aviseras automatiskt till PostNord och Skatteverket och därifrån sprids sedan adressen till myndigheter, försäkringsbolag, banker, företag med flera som prenumererar på adressinformationen. Det kan finnas enstaka företag och föreningar som behöver upplysas om ändringen.

Fastighetsägaren ansvarar för att upplysa hyresgäster och arrendatorer om adresser och ändringar.

Skyltning

Skyltning av adresser längs vägar och på byggnader underlättar för besökande samt utryckningsfordon. Det är väghållaren alternativt fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen.

Lägenhetsregistret

Kommunen ajourhåller även lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister. Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Det är fastighetsägarens ansvar att anslå numren på väl synlig plats i byggnaden.

Lägenhetsregister

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 7 oktober 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022