Brännaregårdsskolan

Brännaregårdsskolan ligger i en fantastisk miljö, inbäddad i bokskogen i ett naturskönt område. Närheten till naturen är en naturlig del av skolgården som stimulerar till kreativitet och skapande bland stenar, träd och buskar.

Så här jobbar vi på Brännaregårdsskolan

Skogen används till rörelser, promenader och undervisning i utemiljö, vi har även lektioner i vårt fina uteklassrum. Skolgården i övrigt är inbjudande och lockar till lek och aktivitet med gungor, fotbollsplan, klätterställning och mycket mer som ger lust och glädje till lek.

Brännaregårdsskolan är en F-6 skola och det går cirka 395 elever på skolan. Under samma tak finns även fem stycken fritidsavdelningar.

På Brännaregårdsskolan arbetar personalen i årskursteam, där pedagogerna undervisar eleverna efter behörighet och intresse, vilket skapar förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse genom samarbete och sambedömning mellan pedagogerna.

Genom att ta vara på varandras kompetenser, blir vi mer flexibla och har möjlighet att utveckla våra elever framåt i sin kunskapsutveckling

Här möts varje dag engagerade pedagoger och nyfikna elever i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre.

En dag i veckan erbjuds studiestöd till eleverna i respektive årkursteam. Här kan eleverna stanna kvar efter ordinarie skoldags slut, för att arbeta och få stöttning med ett visst ämne eller en arbetsuppgift.

Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är viktiga delar som kompletterar kunskapsinhämtandet.

Gott lärandeklimat skapar vi genom att bygga på elevernas inneboende resurser och att stärka deras självbild.

TEAMarbetet präglas av en VI – känsla och att vi har en helhetsbild av eleverna från klockan 6.30 till 18.30 – Ett hus allas elever.

Vi skapar framtidstro och beredskap för livet!

Brännaregårdsskolans likabehandlingsplan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Infomentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

Har du problem med inloggning till Infomentor så vänd dig till skoladministratören via mejl eller telefon.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till skolan av annan orsak måste du meddela skolan. Frånvarorapportering ska göras via Infomentor senast klockan 8.00 den dag det gäller.

Det går även att meddela frånvaro via teamtelefonerna mellan klockan 7.30–8.00.

Eleverna påverkar så här

På skolan har vi klassråd, elevråd och matråd kontinuerligt under året.

Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.

Samarbete med föräldrarna

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse.

Föräldrar/vårdnadshavare bjuds även in till föräldramöte, utvecklingssamtal, trivselinslag med mera.

Samrådsgrupp – där föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från utbildningsnämnden, rektor för förskolan och rektor för grundskolan träffas två gånger per läsår för dialog och information.

Rastaktiviteter

På skolan har vi organiserad rastverksamhet för eleverna med kreativ lekfullhet och mycket rörelse, vilket för oss vuxna är ett sätt att öka tryggheten samt ett proaktivt arbetssätt gentemot utanförskap.

Rast värdar finns alltid ute på alla raster och bär rosa västar för att tydligt synas och skapar trygghet för våra elever.

Elevhälsoteamet

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, skolsköterska samt kurator. Elevhälsoarbetet är en viktig del av skolans arbete och vi träffas en gång i veckan för att diskutera och följa upp aktuella elevvårdsärenden. Alla som arbetar på skolan har del i ett väl fungerande elevhälsoarbete. Målsättningen är att alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individ.

Kontakt

Rektor

Niclas Palmberg

Biträdande Rektor

Helena Andersson

Skoladministratör

Christoffer Lundh

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 22 januari 2024