Bygglovsprocessen

När du ska bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av bygg- och trafiknämnden.

Så här söker du bygglov

En ansökan om bygglov kan lämnas in på papper eller skickas via e-post till bygglov@olofstrom.se.

Postadress:
Byggkontoret
Box 302, 293 24 Olofström

Bygglovsansökan ska innehålla:

  • ansökningsblankett
  • huvudritningar: plan, fasader och sektion, (skala 1:100)
  • situationsplan (skala 1:500)
  • teknisk beskrivning
  • eventuell nybyggnadskarta
  • eventuellt uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig

Det är viktigt att du skickar in ritningar som är fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Bygglov, marklov eller rivningslov, ansökan Pdf, 440.3 kB.

Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 181.6 kB.

Kontrollansvarig

Enkla ärenden för en- och tvåbostadshus, kräver vanligtvis inte någon kontrollansvarig. I andra ärenden måste du redan i ansökan om bygglov (eller när du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen) uppge vem som ska vara kontrollansvarig för din byggåtgärd. Den som är kontrollansvarig ska vara certifierad. På Boverkets webbplats finns en sökfunktion över certifierade kontrollansvariga.

Kontrollansvarig, ansökan Pdf, 229.9 kB.

Boverket, hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning

När vi har registrerat din ansökan gör vi en första granskning. Då kontrollerar vi om åtgärden kräver bygglov och om du har skickat med alla handlingar som krävs. Om vi bedömer att din ansökan är ofullständig kontaktar vi dig så att du kan komplettera den. Det kan handla om att uppgifter saknas eller att ritningarna inte är tydliga eller av tillräckligt bra kvalitet.

Från det att du har lämnat in din kompletta ansökan har vi tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende.

Beslut

Det är bygg- och trafiknämndens delegationsordning som avgör vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i nämnden. Om bygglovsärendet ska till bygg- och trafiknämnden förlängs processen något för att det ska anpassas till sammanträdesdatumen som är cirka en gång per månad.

Beslutade bygglov annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen har överklagat inom fyra veckor, får beslutet laga kraft.

Tekniskt samråd

Före byggstart behövs i vissa fall ett tekniskt samråd, då går vi igenom förutsättningarna för ditt byggprojekt. Tid och datum bestämmer du tillsammans med ansvarig handläggare.

Vid det tekniska samrådet går vi bland annat igenom arbetets planering och organisation, hantering av eventuellt farligt avfall, behov av arbetsplatsbesök, utstakning, myndigheternas krav på byggherren och kontrollansvarig samt eventuellt behov av färdigställandeskydd.

Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan. I den har byggherren och kommunen kommit överens om vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska inlämnas till kommunen och vilka anmälningar som ska göras.

Startbesked

Du behöver ett startbesked för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Efter att vi har haft tekniskt samråd godkänner kommunen med ett separat startbesked att du får påbörja åtgärden. Om du börjar byggnationen innan du fått startbesked tar kommunen ut en byggsanktionsavgift.

För vissa ärenden, där det inte är aktuellt med tekniskt samråd, ger vi startbesked tillsammans med beslut om bygglov.

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet bestämmer vi vid vilka moment i arbetet som arbetsplatsbesök ska ske och sedan är det den kontrollansvariges uppgift att anmäla till kommunen minst två veckor före det aktuella momentet så att arbetsplatsbesöket kan planeras in.

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna är klara ska ett slutsamråd hållas mellan kommunen, byggherren och den kontrollansvarige. Då diskuteras bland annat om kontrollplanen har uppfyllts, avvikelser och den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. Slutsamrådet hålls normalt på byggarbetsplatsen.

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in i ditt nybyggda hus eller börja använda det du byggt behövs ett slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut från kommunen att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får användas.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet. För att få ett slutbesked ska du som byggherre begära detta. I enklare ärenden, där startbesked har getts i samma beslut som bygglov, ska du använda en särskild blankett för begäran om slutbesked.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 30 juli 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023