Stanna och parkera, vad gäller egentligen?

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

Du får inte stanna eller parkera så att

  • Fara uppstår
  • Du hindrar eller stör andra

Vad är stannande?

Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar:

  • för att undvika fara
  • för att trafikförhållandena kräver det, eller
  • för att parkera

Vad är parkering?

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare, utom när man gör det:

  • för att trafikförhållandena kräver det
  • för att undvika fara, eller
  • för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t ex vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Inom tätbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen t ex i diken, i skiljeremsor, i planteringar, terräng eller liknande. Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.

Gågata

På en gågata eller i gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Korsningar och övergångsställen

Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall. Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångsställe.

Hållplats

Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 6 maj 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022