Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in eller använda det byggda utan slutbesked.

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan påbörjas antingen genom att det kommer in en anmälan till bygg- och trafiknämnden om att det skett en överträdelse eller genom att nämnden upptäcker en överträdelse. Oavsett hur en tillsynsfråga kommer upp ska bygg- och trafiknämnden diarieföra och utreda ärendet.

Vad händer om jag bryter mot gällande regler?

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Att ansöka om lov i efterhand. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövningen av lovet tillkommer en byggsanktionsavgift.
  • Att riva byggnaden och återställa platsen om lov inte kan beviljas. Byggsanktionsavgift tillkommer.
  • Att ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på bygg- och trafiknämndens sammanträde. Därmed har rättelse gjorts och byggsanktionsavgift tas inte ut.

När tar kommunen ut en byggsanktionsavgift?

Byggsanktionsavgifter tas ut om du:

  • utan att ha bygglov gör en om-, till- eller nybyggnad, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra lovpliktiga åtgärder.
  • påbörjar en lovpliktig åtgärd utan startbesked.
  • börjar använda en byggnad eller anläggning innan slutbesked.
  • river en byggnad utan rivningslov.
  • utför en åtgärd utan marklov, till exempel schaktning eller fyllning.
  • inte gör en anmälan för en anmälningspliktig åtgärd, till exempel installera eller ändra anläggning för vatten, avlopp, eldstad, och ventilation.

Byggsanktionsavgiften baseras på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift fattas. Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så läggs summorna ihop.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 30 juli 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022