Heja Hälsan 2.0

Heja Hälsan 2.0 är en naturlig vidareutveckling av arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverkar ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Heja Hälsan 2.0 innebär en fokusering på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Projektet vänder sig till samtliga anställda i Olofströms kommun.

Projektet fokuserar på följande kompetenshöjande insatser:

 • Salutogent medarbetarskap
 • dialogcoacher
 • workshops
 • dialoggrupper
 • chefsstöd i form av reflektionsgrupper/chefscoaching
 • salutogena hälsoinspiratörer
 • förebyggande rehabiliteringsinsatser
 • hälsomoduler

Kompetensutvecklingen syftar till att utveckla en salutogen arbetskultur som skapar ett hälsofrämjande hållbart arbetsliv. De framtagna hälsomodulerna kommer även fortsättningsvis att kompletteras med ny eller förändrad kunskap och hållas uppdaterade, det vill säga fortsätta användas efter projektets slut. Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens för att visa på de resultat och erfarenheter som har framkommit under projekttiden.

Fakta om projektet

 • Projektägare: Olofströms kommun
 • Program: Europeiska Socialfonden
 • Projektperiod: 2017-10-01–2019-11-30
 • Totalbudget: 5 314 557 SEK
 • EU-stöd: 3 985 648 SEK
Logotyper för Heja Hälsan 2.0 och Europeiska socialfonden

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022