Kommunens skogar

Olofströms kommun har ca 1600 hektar skog, varav ca 600 hektar ingår i Halens naturreservat. En stor del av skogsmarken ligger tätortsnära i anslutning till bostadsområden.

Kommunen har som långsiktigt mål med att erbjuda invånarna en omväxlande och tilltalande skog som utgör en attraktiv miljö. Olofströms kommun ska vara en förebild som skogsägare när det gäller hänsyn till naturvärden och kulturmiljöer.

Vi arbetar kontinuerligt för att göra skogen tillgänglig för våra invånare och besökares friluftsliv. Den ska kunna ge förutsättningar för människor att motionera, leka, undervisa och plocka bär och svamp m.m.

Våra generella mål och riktlinjer för skogsbruket är:

  • att skötsel inriktas på att skapa goda förutsättningar för rekreation- och friluftsliv
  • öka den biologiska mångfalden genom att skapa variation i trädslag och ålder samt omväxling mellan tätare skog och öppnare marker
  • att andelen grova lövträd, gamla träd och förekomsten av död ved ska öka
  • lyfta fram kulturhistoriska värden och landskapets skönhet

Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC® (licnr FSC-C015573) och PEFC™. Skogsbruket ska bedrivas så att villkoren för certifieringen uppfylls med god marginal.

Olofströms kommun har avtal med Skogssällskapet som har uppdraget att förvalta och sköta kommunens skogsinnehav. Till hjälp för detta arbete finns en skogsbruksplan.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 23 mars 2020

Uppdaterad: 12 december 2022