Stöd till föräldrar

Behöver du stöd i din roll som förälder? Kommunen har en egen föräldrastödsgrupp som utgörs av skolsköterska, förskolepedagog, socialpedagog och drogförebyggande samordnaren.

Vi arbetar utifrån att du som förälder är det viktigaste och mest betydelsefulla personen för dina barn. Vi utgår också från att föräldrar och familj utgör de viktigaste skydds- respektive riskfaktorerna för sina barns framtida utveckling.

Vårt fokus och mål är alltid att stärka och utveckla skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Skyddsfaktorer kan vara en nära och förtroendefull relation mellan barn och förälder, klara och tydliga regler i hemmet, en övervägande positiv kommunikation inom familjen samt god tillsyn över barnet.

Att vara en bra förälder, som både ger värme och sätter ramar, är inte alltid lätt. Alla barn har olika behov och under en period av bråk kan det ibland vara bra att få råd och stöd – för att göra vardagen lite lättare.

Hur vi arbetar

Vi arbetar utifrån en den så kallade ”röda-tråden” att alla föräldrar med barn i åldern 0–18 år ska erbjudas olika former av stöd, råd och information i sin föräldraroll.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”OVE-modellen”, att alla Olofströms vuxna ska vara eniga om att inga under 18 år ska tillåtas använda alkohol eller tobak. Därmed tänker vi att vuxnas tydliga budskap och ställningstagande ger effekt på flera plan, som bland annat minskad alkohol och tobaksanvändning, bättre relationer och ökad tillit till vuxna.

Samverkan med MVC och BVC (mödravården och barnavården)

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en viktig föräldrastödsverksamhet, dit alla föräldrar är välkomna med sina barn för att umgås, leka och knyta nya kontakter och relationer. Öppna förskolan är till för föräldrar med barn 0–6 år.

Föräldrastöd till nyanlända

Föräldrastöd till nyanlända, vi erbjuder information om vad som förväntas av föräldrar i vårt land och vad föräldrabalken innebär. Även information om socialtjänsten ges vid sådana tillfällen.

Utbildning

Vi anordnar föräldrastödskurser enligt COPE Community Parent Education Program, som är en manual och evidensbaserad föräldrastödprogram som riktar sig till alla föräldrar, oavsett problem eller inte med sina barn. Ett syfte är att stärka föräldrarnas relation med sina barn, genom förbättrad kommunikation, konflikthantering, ökad förståelse för barns utveckling och färdigheter. Ett annat syfte är att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter, tankar och idéer samt bilda nya nätverk mellan föräldrar. COPE-programmet ges till föräldrar med barn 3–12 år under våren och för tonårsföräldrar, 13–17 år under hösten.

Vi träffar också varje vårtermin alla elever i åk 6 och deras föräldrar, som ett led i att stötta blivande tonårsföräldrar. Vi arbetar då med olika värderings- och gruppövningar som en förberedelse inför högstadiet och tonårstiden. Denna insats sker i samverkan med grundskolan.

Föräldraföreläsningar erbjuds en gång per termin, där olika teman lyfts fram i syfte att stärka föräldrar och andra vuxna som har kontakt med barn och unga.

Kontakt

Att ha kontakt med oss är gratis.

Våra föräldrautbildningar, föräldraföreläsningar och föräldragrupper är gratis.

Vi startar upp föräldrautbildningar varje termin. Ring oss för att få reda på när nästa kurs och grupp startar – först till kvarn gäller.

Rådgivande och familjestödjande samtal

Du får träffa en familj eller socialpedagog för att prata kring de utmaningar ni som familj har just nu. Du kan som förälder komma själv, med din partner och/eller tillsammans med ditt barn. Vi samarbetar också med ert övriga nätverk som förskola, skola eller andra viktiga personer om det gynnar er familj.

Det här är bra att veta om Rådgivande samtal

  • Vi registrerar inte ditt besök.
  • Vi har sekretess.
  • Du kan vara anonym.
  • Vi kan ge upp till fem sådana samtal

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022