God man, förvaltare, förmyndare

God man och förvaltare har till uppgift att på olika sätt ge stöd till personer som själva har svårt att ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi och sitt vardagliga liv.

God man

 • God man ser till att huvudmannen får hjälp med ekonomin. Ansvarar för pensionsinkomster, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m. Portionera ut fickpengar och se till att deklarationen blir gjord. Huvudman kallas den som har en god man.
 • God man gör regelbundna besök hos huvudmannen och vid behov för huvudmannens talan i kontakt med olika myndigheter, kommun och landsting.
 • God man ska uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation m.m. och ta de initiativ som är lämpliga.
 • God man ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg. Att livskvalitén blir så hög som möjligt.

Vill du bli god man?

Välkommen att kontakta oss. Det krävs ingen speciell utbildning för att bli God man. Det viktiga är att du vill hjälpa en medmänniska och att du är noggrann och ansvarsfull. Du får inte ha skulder hos kronofogden eller ha försörjningsstöd. Du får inte heller finnas med i polisens belastningsregister.

Förvaltare

Om den hjälpbehövande saknar insikt om sin situation och riskerar att fara illa eller bli utnyttjad kan det behövas mer stöttning än vad godmanskapet kan erbjuda. Därför utses förvaltare istället. En förvaltare behöver inte inhämta den enskildes samtycke till rättshandlingar. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, d.v.s. förmågan/behörigheten att sluta avtal m.m.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket sparsamt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den hjälpbehövandes vilja.

Liksom godmanskap kan ett förvaltarskap avse att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan även begränsas till att gälla vissa tillgångar eller vissa angelägenheter.

Vad är det för skillnad på god man och förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma upp­gifter. Men det finns viktiga skillnader.

Godmanskap kan inte anordnas mot huvud­mannens vilja, utan är en frivillig åtgärd. Även för en person som inte förstår vad saken gäller kan det räcka med god­manskap. Huvud­mannen behåller sin rätts­handlings­förmåga och har rätt att bestämma över sina tillgångar.

Förvaltare kan tillsättas trots att huvud­mannen inte samtycker till det. Den som har förvaltare förlorar sin rätts­handlings­förmåga och får inte ingå avtal. För att få en förvaltare krävs att personen inte kan vårda sig själv eller sin egen­dom och att det inte är tillräckligt att ha en god man.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Uppdraget som god man eller förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Exempel på vad uppdraget kan innebära

Bevaka rätt

Det här är den juridiska delen och innebär att du som god man eller förvaltare hjälper den du företräder att få rätt och lagenlig hjälp av samhället.

Exempel på vad du kan hjälpa till med:

 • ansöka om insatser och bidrag
 • överklaga beslut
 • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • ansöka om handikappersättning
 • sköta kontakter med olika myndigheter
 • bevaka rätt i dödsbo
 • bevaka rätt vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. I stort sett går det ut på att sköta vardagsekonomin. Det kan innebära:

 • ta hand om pension och bidrag
 • betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har.
 • se till att egendom är rätt försäkrad
 • förvalta fastigheter och omplacera tillgångar så att de ger skälig avkastning.

Sörja för person

Sörja för person innebär att du som god man ser till att den du företräder får den personliga omvårdnad hon eller han behöver. Det innebär att du ska se till att hon eller han får omvårdnad efter behov.

Du ska ha regelbunden kontakt för att upptäcka behov och se till att hon eller han får det stöd och hjälp som behövs.

Några exempel:

 • ha regelbunden kontakt, ca 1–2 besök per månad
 • hålla dig underrättad om vilka behov din huvudman har och ordna rätt insatser så att behoven tillfredsställs

Förmyndare

Alla personer som är under arton år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare.

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att sköta allt som rör barnets person samt att företräda barnet i personliga frågor. Som förmyndare ska du tillvarata ditt barns rättigheter och ekonomiska intressen. Du ansvarar för ditt barns tillgångar och har även rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter - inte till förmyndarnas. Förmyndare har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

God man för omyndiga

Även om en omyndig har förmyndare krävs ibland en god man. Det kan till exempel gälla när förmyndare och barn har del i samma dödsbo eller vid gåvor mellan förmyndare och barn.

Kontakt

Överförmyndaren


Telefontid:

Måndag till fredag 8.30–9.30

Måndag och onsdag 13.30–14.30

Postadress:

Olofströms kommun
Överförmyndaren
Box 302
293 24 Olofström


Besök förbokas via telefon eller mejl.

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 1 mars 2023