Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Olofströms kommun tar ut en avgift för vård och omsorg.

Med maxtaxa menas den högsta avgift som Olofströms kommun får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och är individuell. För att du ska få rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar behöver du lämna uppgifter om din ekonomi. Det gör du via vår e-tjänst. Du betalar avgiften för vård och omsorg per månad i efterskott. Du kan överklaga avgiftsbeslut.

Om du har frågor om avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna.

Inkomstförfrågan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Räkna ut din preliminära omsorgsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor 2024

Taxor 2024 antaget av KF § 140 2023-11-27

Omsorgstaxa

Omsorgstaxan för 2024 gäller från 1 mars 2024 till 28 februari 2025

Omsorgstaxan utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgstaxan

Nivå

2024

1

325 kr

2

650 kr

3

976 kr

4

1 301 kr

5

1 626 kr

6

1 951 kr

7

2 277 kr

8

2 574 kr

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2574 kr för 2024 per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2024 baseras på 2024 års inkomster.

Förbehållsbelopp/minimibelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad

Grupp

2024

Ensamstående över 65 år

7 062 kr

Sammanboende över 65 år

5 762 kr

Ensamstående under 65 år

7 768 kr

Sammanboende under 65 år

6 338 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt SoL

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt boende enligt SoL.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2024, 4883 kr.

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt LSS

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2024, 4883 kr.

Avgifter för läger inom LSS

Egenavgift vid läger inom LSS är 244 kr/dygn.

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 4440 kr/mån.

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat 148 kr/dag.

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat 148 kr/dag.

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt samma nivå som hemma.
Har man ingen omsorg blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 98 kr/dag.

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa.
Hyra betalas direkt till hyresvärden.

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 148 kr/dag, 4440 kr/mån.

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut.

Ledsagning

183 kr

Trygghetslarm

317 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Från och med 2024-03-01 ingår gräsklippning/snöskottning/vedinhämtning inte längre i maxtaxan.

Mer information finns under Avgifter för trädgårdshjälp.

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
146 kr/besök, max 367 kr/mån

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter


Tjänst

2024

Helpension

4440 kr

Heldag, korttidsboende/växelvård

148 kr

Frukost

38 kr

Kvällsmat

38 kr

Dagvård Skogsbacken

98 kr

Matdistribution huvudrätt

66 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

103 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

22 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

66 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 33 kr
 • Frukost 19
 • Kvällsmat 19 kr
 • Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 66 kr
 • Efterrätt 6 kr
 • Frukost 38 kr
 • Kvällsmat 38 kr
 • Mellanmål 0 kr

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Övrigt

Slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden eventuellt besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 26 maj 2020

Uppdaterad: 5 mars 2024