Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Olofströms kommun tar ut en avgift för vård och omsorg.

Med maxtaxa menas den högsta avgift som Olofströms kommun får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och är individuell. För att du ska få rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar behöver du lämna uppgifter om din ekonomi. Det gör du via vår e-tjänst. Du betalar avgiften för vård och omsorg per månad i efterskott. Du kan överklaga avgiftsbeslut.

Om du har frågor om avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna.

Inkomstförfrågan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Höjning av minimibeloppet från 2022-08-01

Den 14 juni 2022 beslutade Riksdagen att minimibeloppet och bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Minimibeloppet används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen. Ett minimibelopp är den summa som ska täcka normala levnadskostnader för exempelvis livsmedel, hemförsäkring, hushållsel, förbrukningsvaror, kläder och skor, telefon, läkemedel.

Det höjda minimibeloppet innebär att kommunen måste ta hänsyn till att du har ett högre förbehållsbelopp vid beräkning av ditt nya avgiftsutrymme.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Om du har lämnat in dina inkomstuppgifter via blanketten ”Inkomstförfrågan” kommer du att få ett nytt avgíftsbeslut där förändringen av ditt avgiftsutrymme kommer att synas.

Minimibelopp per månad:

Minimibelopp kr/månad


mars-juli 2022

aug 2022-feb 2023

Ensamstående över 65 år

5 653 kr

5 953 kr

Sammanboende över 65 år

4 707 kr

4 857 kr

Ensamstående under 65 år

6 218 kr

6 548 kr

Sammanboende under 65 år

5 178 kr

5 342 kr

Taxor 2022 Taxor 2023

Taxor 2022 antaget av KF §127 2021-11-29 / Taxor 2023 antaget av KF § 123 2022-11-28

Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Omsorgstaxa

Omsorgstaxan för 2022 gäller till och med 28 februari 2023.
Omsorgstaxan för 2023 gäller från 1 mars 2023.

Omsorgstaxan utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgstaxan

Nivå

2022

2023

1

273 kr

298 kr

2

546 kr

596 kr

3

819 kr

894 kr

4

1092 kr

1192 kr

5

1365 kr

1490 kr

6

1638 kr

1788 kr

7

1911 kr

2086 kr

8

2170 kr

2359 kr

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2170 kr för 2022 per månad, 2359 kr för 2023 per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2022 baseras på 2022 års inkomster och avgifterna för 2023 baseras på 2023 års inkomster.

Förbehållsbelopp/minimibelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad

Grupp

2022

2023

Ensamstående över 65 år

5653 kr

6470 kr

Sammanboende över 65 år

4707 kr

5279 kr

Ensamstående under 65 år

6218 kr

7117 kr

Sammanboende under 65 år

5178 kr

5807 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt SoL

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt boende enligt SoL.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2022, 4 718 kr/månad.

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt LSS

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2022, 4 718 kr/månad.

Avgifter för läger inom LSS

Egenavgift vid läger inom LSS är 224 kr/dygn.

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3969 kr/mån. Från och med 1 mars 2023: Mat 4350 kr/mån.

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 132 kr/dag. Från och med 1 mars 2023: Mat 145 kr/dag.

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 132 kr/dag. Från och med 1 mars 2023: Mat 145 kr/dag.

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt samma nivå som hemma.
Har man ingen omsorg blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 87 kr/dag. Från och med 1 mars 2023: Mat 96 kr/dag.

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 132 kr/dag, 3969 kr/mån. Från och med 1 mars 2023: Mat 145 kr/dag, 4350 kr/mån.

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut

Ledsagning

156 kr. Från och med 1 mars 2023: 168 kr.

Trygghetslarm

265 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.
Från och med 1 mars 2023: 290 kr/mån.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd)
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning 78 kr/tim. Från och med 1 mars 2023: 86 kr/tim
Utryckningsavgift 51 kr/tillfälle. Från och med 1 mars 2023: 57 kr/tillfälle.

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
123 kr/besök, max 307 kr/mån. Från och med 1 mars 2023: 134 kr/besök, max 336 kr/mån.

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

 

Tjänst

2022

2023

Helpension

3969 kr/mån

4350 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård

132 kr

145 kr

Frukost

34 kr

37 kr

Kvällsmat

34 kr

37 kr

Dagvård Skogsbacken

87 kr

96 kr

Matdistribution huvudrätt

59 kr

65 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

92 kr

101 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

20 kr

22 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

59 kr

65 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 29 kr. Från och med 1 mars 2023: 32 kr.
 • Frukost 17. Från och med 1 mars 2023: 19 kr
 • Kvällsmat 17 kr. Från och med 1 mars 2023: 19 kr
 • Mellanmål 0 kr. Från och med 1 mars 2023: 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 59 kr. Från och med 1 mars 2023: 65 kr
 • Efterrätt 6 kr. Från och med 1 mars 2023: 6 kr
 • Frukost 34 kr. Från och med 1 mars 2023: 37 kr
 • Kvällsmat 34 kr. Från och med 1 mars 2023: 37 kr
 • Mellanmål 0 kr. Från och med 1 mars 2023: 0 kr

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 26 maj 2020

Uppdaterad: 13 januari 2023