Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Olofströms kommun tar ut en avgift för vård och omsorg.

Med maxtaxa menas den högsta avgift som Olofströms kommun får ta ut. Du betalar aldrig mer än maxtaxan. Avgiften beräknas utifrån din inkomst och är individuell. För att du ska få rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar behöver du lämna uppgifter om din ekonomi. Det gör du via vår e-tjänst. Du betalar avgiften för vård och omsorg per månad i efterskott. Du kan överklaga avgiftsbeslut.

Om du har frågor om avgifter är du välkommen att kontakta avgiftshandläggarna.

Inkomstförfrågan, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Taxor 2022 Taxor 2023

Taxor 2022 antaget av KF §127 2021-11-29 / Taxor 2023 antaget av KF § 123 2022-11-28

Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Omsorgstaxa

Omsorgstaxan för 2023 gäller från 1 mars 2023.

Omsorgstaxan utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgstaxan

Nivå

2023

1

298 kr

2

596 kr

3

894 kr

4

1192 kr

5

1490 kr

6

1788 kr

7

2086 kr

8

2359 kr

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2359 kr för 2023 per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2023 baseras på 2023 års inkomster.

Förbehållsbelopp/minimibelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad

Grupp

2023

Ensamstående över 65 år

6470 kr

Sammanboende över 65 år

5279 kr

Ensamstående under 65 år

7117 kr

Sammanboende under 65 år

5807 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt SoL

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt boende enligt SoL.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2022, 4 718 kr/månad.

Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enligt LSS

Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren inte angivit kostnad för måltid i avtal.

Hyra erläggs motsvarande genomsnittshyran för lägenheterna på Brännaregårdens äldreboende i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i mars 2022, 4 718 kr/månad.

Avgifter för läger inom LSS

Egenavgift vid läger inom LSS är 224 kr/dygn.

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 4350 kr/mån.

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat 145 kr/dag.

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat 145 kr/dag.

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt samma nivå som hemma.
Har man ingen omsorg blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 87 kr/dag. Från och med 1 mars 2023: Mat 96 kr/dag.

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 145 kr/dag, 4350 kr/mån.

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut

Ledsagning

168 kr.

Trygghetslarm

290 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd)
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning 86 kr/tim.
Utryckningsavgift 57 kr/tillfälle.

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
134 kr/besök, max 336 kr/mån.

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter


Tjänst

2023

Helpension

4350 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård

145 kr

Frukost

37 kr

Kvällsmat

37 kr

Dagvård Skogsbacken

96 kr

Matdistribution huvudrätt

65 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

101 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

22 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

65 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 32 kr.
 • Frukost 19.
 • Kvällsmat 19 kr.
 • Mellanmål 0 kr.

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 65 kr.
 • Efterrätt 6 kr.
 • Frukost 37 kr.
 • Kvällsmat 37 kr.
 • Mellanmål 0 kr.

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 26 maj 2020

Uppdaterad: 23 oktober 2023