Avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Här hittar du taxor och avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård.

Taxor 2022

Antaget av KF §127 2021-11-29

Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller:

 • 2000 kr/slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning
 • 0 kr/smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt

Omsorgsavgift

Omsorgstaxan för 2022 gäller från 1/3 2022

Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats. Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp. Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

Omsorgsavgiften 2022

Nivå

2022

1

273 kr

2

546 kr

3

819 kr

4

1092 kr

5

1365 kr

6

1638 kr

7

1911 kr

8

2170 kr

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet. Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2170 kr för 2022 per månad. Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2022 baseras på 2022 års inkomster.

Förbehållsbelopp

Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp kr/månad 2022

Grupp

2022

Ensamstående över 65 år

5653 kr

Sammanboende över 65 år

4707 kr

Ensamstående under 65 år

6218 kr

Sammanboende under 65 år

5178 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3969 kr/mån

Korttidsenheten Ekdungen

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 132 kr/dag

Trygg hemgång

Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 132 kr/dag

Dagverksamhet Skogsbacken

Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 87 kr/dag

Gruppboende socialpsykiatri

Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)

Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 132 kr/dag, 3969 kr/mån

Avlastning i hemmet

Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa.

Social aktivering

Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst

Ingen avgift tas ut

Ledsagning

156 kr

Trygghetslarm

265 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.
Endast en avgift för larm/hushåll.

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning

Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd)
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning 78 kr/tim och person
Utryckningsavgift 51 kr/tillfälle

Hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
123/besök, max 307 kr/mån

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

Matavgifter för 2022

Tjänst

2022

Helpension

3969 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård

132 kr

Frukost

34 kr

Kvällsmat

34 kr

Dagvård Skogsbacken

87 kr

Matdistribution huvudrätt

59 kr

Matdistribution efterrätt

6 kr

Matdistribution huvudrätt (gäst)

92 kr

Matdistribution efterrätt (gäst)

20 kr

Daglig verksamhet huvudrätt

59 kr

Daglig verksamhet efterrätt

6 kr


Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år

 • Huvudrätt 29 kr
 • Frukost 17
 • Kvällsmat 17 kr
 • Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år

 • Huvudrätt 59 kr
 • Efterrätt 6 kr
 • Frukost 34 kr
 • Kvällsmat 34 kr
 • Mellanmål 0 kr

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) då maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.

Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Kontakt

Socialförvaltningen

Publicerad: 26 maj 2020

Uppdaterad: 16 maj 2022