Altan, uteplats, pool, skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vill du bygga närmare måste du få ett medgivande från berörd granne.

Vi rekommenderar att i förväg informera grannen om dina byggplaner och om möjligt beakta dennes synpunkter.

Om din tomt gränsar mot planlagd park- eller naturmark (allmän platsmark) och mot en gata måste avståndet vara 4,5 meter annars krävs bygglov.

Bygglov, marklov eller rivningslov, ansökan Pdf, 440.3 kB.

Altan och uteplats

Med altan/uteplats menas vanligtvis någon typ av markbeläggning eller trallgolv. Om marknivån inte förändras mer än 0,5 meter krävs inget marklov. Vanligtvis krävs inte heller bygglov.

Om en altan eller uteplats, till exempel med ett uppstolpat träbjälklag, placeras mer än en meter över befintlig marknivå rekommenderar vi att du tar kontakt med en bygglovshandläggare på kommunen för bedömning om åtgärden kräver bygglov eller inte.

Pool

Om poolen eller pool-taket är högre än 1,0 meter över marken behöver du bygglov.

Om du planerar att ansluta poolen till ett vattenskyddsområde ska du göra en anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Skärmtak

Du behöver inget bygglov för att sätta upp ett skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer, så länge skärmtakets sammanlagda yta inte är större än 15 kvadratmeter per fastighet.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 31 juli 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023