Offentlig handling

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar.

Allmänna handlingar som inte är hemliga eller sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem.

En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. Kommunens handlingar registreras i ett diarie.

Diariet är ett register över inkommande, utgående och upprättade handlingar. Med hjälp av diariet kan vi söka fram vilka handlingar som finns hos kommunen och vilka ärenden som påbörjats och avslutats.

Hur får jag tag i en allmän handling?

Du kan få tag i handlingarna som finns i diariet genom att kontakta ks@olofstrom.se eller 0454-930 00. Vill du ha en kopia på handlingen tar vi en avgift för detta.

Avgifter för allmänna handlingar

Om du vill ta del av en handling har vi inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, förutsatt att handlingen inte är hemlig.

Sekretesshandlingar

Vissa handlingar i kommunen innehåller sekretessuppgifter, man kallar dem för sekretesshandlingar. Med det menas att det kan finnas en sekretess som kan hänvisas till Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400).

Om du vill se handlingar som det finns sekretessuppgifter i, måste du vara beredd på att svara på våra frågor. Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att du ska kunna få läsa dessa dokument.

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Då informerar vi dig om hur det går till att överklaga.

Kommunens handlingar gallras enligt beslutad informationshanteringsplan.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 10 september 2020

Uppdaterad: 26 februari 2024