Starta enskild verksamhet

Här kan du läsa om hur du går tillväga för att starta enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg i Olofströms kommun, samt vilka riktlinjer som gäller.

Fri etableringsrätt för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Enskild verksamhet kan startas i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Inom dessa verksamheter råder det fri etableringsrätt. Detta är reglerat i skollagen och innebär en rätt till godkännande av verksamheten, under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls.

En verksamhet som godkänts har rätt till bidrag på samma grunder som kommunen tillämpar för sin egen verksamhet.

Krav på verksamheten

Riktlinjer och krav för godkännande kan läsas i sin helhet i dokumenten längre ner på sidan. Huvudpunkterna är:

  • Företrädarna ska bedömas lämpliga att bedriva pedagogisk verksamhet.
  • Personal ska ha utbildning och/eller tillräcklig erfarenhet för att kunna tillgodose barnens behov av omvårdnad och pedagogisk verksamhet.
  • Lokaler och utemiljö ska vara anpassade till verksamheten och godkända för sitt ändamål.
  • Verksamheten ska i princip vara öppen för alla barn.

Ägare och ledning samt ansvarsfördelning

Huvudman för verksamheten kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Den 1 januari 2019 infördes ett krav i skollagen på att kommunen ska göra en ägar- och ledningsprövning i samband med ansökningar om godkännande om rätt till bidrag för fristående förskola (2 kap. 5 § skollagen). Huvudmannen är även skyldig att registrera ändringar i ägar- och ledningsfunktioner som exempelvis vid byte av VD, ägare eller styrelsemedlemmar.

Kommunen är inte juridiskt ansvarig för enskilda verksamheter inom pedagogisk omsorg, däremot har kommunen tillsynsansvaret.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 15 december 2021

Uppdaterad: 2 februari 2023