Tätortsnära skog i Olofström

Olofströms kommun har beviljats ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för genomförande av miljöinvesteringen Skogens miljövärden.

Miljöinvesteringen har genomförts i skogsområdet som ligger norr om Karlskronavägen och Hobyvägen i Olofström. Det övergripande syftet har varit att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Det tätortsnära skogsområdet utgör även ett rekreationsområde för det intilliggande bostadsområdet.

I området finns flera skyddsvärda träd registrerade efter en tidigare inventering. Dessa träd har frihuggits för att förbättra förutsättningarna för att de ska utvecklas och bli äldre. Vid gallringen har även ädellövträd lyfts fram och död ved har lämnats för att gynna insekter och andra arter. Insatsen har även syftat till att lyfta fram stigar och gamla kulturvägar för att främja friluftslivet.

Genom miljöinvesteringen har vi bidragit till miljömålen: Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Fakta om projektet

  • Projektägare: Olofströms kommun
  • Projektperiod: 2019-03-01–2019-10-31
  • EU-stöd: 144 000 SEK
Logotyp för Europeiska jordbruksfonden.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022