Överklaga beslut, rättssäkerhet

Ibland finns det anledning att klaga på beslut som kommunen har tagit. Man skiljer mellan två typer av överklagande, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning kan göras för att undersöka om ett beslut tillkommit på rätt sätt. Om kommunen till exempel har tagit ett beslut inom ett område där kommunen inte har befogenhet att göra det, tagit ett beslut som strider mot lagen, eller om kommunfullmäktige eller nämnden på annat sätt har överskridit sina befogenheter, kan beslutet upphävas.

Ett överklagande måste lämnas in skriftligen till förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att kommunen via sin anslagstavla meddelat att ett protokoll över beslutet justerats.

Endast kommunmedlemmar (personer som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen, eller är taxerade till kommunalskatt där) kan göra denna typ av överklagande.

Läs mer om laglighetsprövning i Kommunallagen, 13 kapitlet.

Kommunallag (2017:725), Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsbesvär

Endast den som berörs av ett beslut kan anföra förvaltningsbesvär. Beslutet måste ha gått emot den som klagar. Till skillnad från laglighetsprövning gör man vid förvaltningsbesvär en fullständig prövning av beslutet. Det betyder att man inte bara ser till lagligheten i det överklagade beslutet. Beslut om byggnadslov och socialt bistånd är exempel på beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär.

Om du delgetts ett beslut av kommunen t.ex. att din bygglovsansökan inte har beviljats så ska det framgå av beslutet hur du ska överklaga det och till vilken myndighet du ska skicka ditt överklagande. I beslutet ska det även framgå inom vilken tid (överklagandetiden) du senast kan överklaga beslutet. Överklagandetiden börjar löpa från det datum du fick (delgavs) beslutet.

JO, Justitieombudsmannen

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteperson vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO.

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

JO-anmälan, Riksdagens ombudsmän – JO Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen (KF, KS, KSau, KSpu, BN, VN)


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Kultur- och fritidsförvaltningen (KFN, KFNau)


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Telefontid fritidsavdelningen:
Måndag till fredag klockan kl 8.00–10.00.
Avvikande tider kan förekomma.

Utbildningsförvaltningen (UBN, UBNau)

Socialförvaltningen (SN, SNau)


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 27 juni 2019

Uppdaterad: 1 juni 2023