Sydostlänken

Vi planerar för framtiden genom att utveckla infrastrukturen och öka kommunikationsmöjligheterna till och från Olofström. Detta för att förbli en attraktiv plats att bo och verka i.

Fler möjligheter i framtiden

Sydostlänken är en järnvägssträckning genom Olofström mellan Älmhult och Karlshamn. Satsningen innebär en ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Olofström och Älmhult.

En nya bana ger fler möjligheter för Olofströms näringslivsutveckling och nyetableringar. Det ger fler jobb och kan leda till en ökad inflyttning. Vi ser möjligheterna och arbetar för att öka attraktiviteten för Olofströms kommun genom att kunna erbjuda möjligheter att driva och starta företag i kommunen, nya attraktiva bostadsområden och bättre kommunikation.

Sydostlänken ska möjliggöra både för person- och godstrafik på sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana. Detta innebär för Olofström:

  • att järnvägen mellan Älmhult och Olofström (41 km) elektrifieras och rustas upp.
  • att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn (17 km) byggs.
  • att utöver befintliga stationer i Älmhult och Karlshamn utreds 3 nya stationer för resandeutbyte i Lönsboda, Vilshult och Olofström.
  • 2 nya godsbangårdar, i Olofström och i Stilleryds hamn, dit godshanteringen i Karlshamn flyttas.
  • 1 mötesspår på Blekinge kustbana.

En järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge Kustbana skulle öppna upp tillväxtmöjligheter för regionen och för Olofström. Projektet skulle också möjliggöra persontrafik och Olofströms kommun avser att bygga en station i Olofström och Vilshult.

Sydostlänken, trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Trafikverket

Trafikverket ansvarar till exempel för utredningar av fysisk framkomlighet i landskapet, ekonomiska analyser och beräkningar, järnvägens tekniska systemstandard, lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna samt utbyggnadsstrategi.

Regionen

Berörda regioner ansvarar för planering och drift av persontågstrafiken på sträckan samt för de mötesspår som behövs för detta.

Kommunen

Berörda kommuner ansvarar för stationer, bostadsbyggande, lokala kommunikationer och tillgänglighet. Det kan innebära stadsutveckling och även planering av regional och lokal infrastruktur.

Publicerad: 19 september 2023