Skicka medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Olofströms kommunen kan väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att skicka ett medborgarförslag.

Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Det ska även innehålla:

  • namn
  • namnförtydligande
  • adress
  • telefonnummer

Ett medborgarförslag kan bara tas upp om kommullmäktige har rätt att fatta beslut om det. Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till en nämnds eller en fullmäktigeberednings ansvarsområde. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller strider mot lag eller annan författning. I tveksamma fall beslutar kommunfullmäktiges presidium om det är ett medborgarförslag eller inte.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas/skickas in till antingen kommunledningsförvaltningen eller direkt till fullmäktiges ordförande på fullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april .

Medborgarförslag som är klara "verkställighetsärenden" som t ex löpande underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagsstiftningen skall inte behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen överlämnar dessa till berörd nämnd/förvaltning för besvarande.

Du skickar ditt förslag till:

Olofströms kommun
Kommunfullmäktige
Box 302
293 24 Olofström.

Eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga har du i vissa fall möjlighet att närvara när förslagen behandlas.

Sammanträdesplan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: