Skicka medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Olofströms kommunen kan väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att skicka ett medborgarförslag.

Vad är skillnaden mellan felanmälan, synpunkt och medborgarförslag?

Du har möjlighet att påverka vår verksamhet och vår kommun. För att du ska få snabb och smidig service är det viktigt att vi får in ditt ärende på rätt sätt. Här förklarar vi skillnaderna mellan de olika kontaktvägarna felanmälan, synpunkt och medborgarförslag.

En felanmälan gör du om du upptäcker ett fel på en befintlig funktion som till exempel trasig belysning i ett område.

En synpunkt är ett önskemål eller en åsikt om något som du tycker att kommunen bör erbjuda eller förbättra. Det kan till exempel handla om att sätta upp mer belysning i ett område. En synpunkt är ett enklare förslag än ett medborgarförslag och kan ofta hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut.

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill påverka för att förbättra och utveckla Olofströms kommun. Har du ett enklare förslag eller klagomål kan du istället lämna en synpunkt.

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Det ska även innehålla:

  • namn
  • namnförtydligande
  • adress
  • telefonnummer
  • eventuell e-postadress

Ett medborgarförslag kan bara tas upp om kommullmäktige har rätt att fatta beslut om det. Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till en nämnds eller en fullmäktigeberednings ansvarsområde. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller strider mot lag eller annan författning. I tveksamma fall beslutar kommunfullmäktiges presidium om det är ett medborgarförslag eller inte.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas/skickas in till antingen kommunledningsförvaltningen eller direkt till fullmäktiges ordförande på fullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa de förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april.

Medborgarförslag som är klara "verkställighetsärenden" som till exempel löpande underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftningen skall inte behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen överlämnar dessa till berörd nämnd/förvaltning för besvarande.

Du skickar ditt förslag till:

Olofströms kommun
Kommunfullmäktige
Box 302
293 24 Olofström.

Medborgarförslaget kan även skannas och skickas in via epost till ks@olofstrom.se. Det måste vara undertecknat och innehålla namnförtydligande, adress och eventuellt telefonnummer.

Eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga har du i vissa fall möjlighet att närvara när förslagen behandlas.

Sammanträdesplan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Relaterad information

Behandling av personuppgifter

Publicerad: 15 juni 2020

Uppdaterad: 1 juni 2023