Revisorer

Revisionerna består av fem revisorer som väljs av kommunfullmäktige.

Vem bestämmer vad revisorerna gör?

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen eller aktiebolagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och god revisionssed i kommuner. Revisorernas granskning görs på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas.

Enligt lagen ska revisorerna årligen pröva

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande och
  • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vad gör revisorerna?

Varje nämnd ansvarar för styrning, uppföljning och kontroll av sin egen verksamhet. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag.

De granskar årligen den verksamhet som styrelsen och nämnderna bedriver. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Revisorerna ställer frågor som:

  • Utförs kommunfullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
  • Uppnås kommunfullmäktiges mål?
  • Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt?
  • De granskar även övergripande de bolag som kommunen helt eller delvis äger.

Hur arbetar revisorerna?

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt både vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Revisorerna gör varje år en bedömning och planering av vad som ska granskas. Granskningarna genomförs av yrkesrevisorer. Revisorerna gör även egna analyser och bedömningar av varje granskning. Bedömningen sammanfattas i en skrivelse, missiv, som skickas till berörd nämnd.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag förkommunfullmäktiges årliga prövning av om styrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Vill du komma i kontakt med revisorerna?

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till oss i revisionen. Som tidigare nämnts prövar revisorerna alltid vad som ska granskas. De synpunkter och förslag som lämnas leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Ledamöter i revisionen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 16 augusti 2019

Uppdaterad: 11 oktober 2023