Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter och djur som har introducerats till ett nytt område, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Arterna har trivts mycket bra på det nya området där de tar över stora områden och övriga arter minskar betydligt.

När dessa invasiva främmande arterna tar över minskar den biologiska mångfalden i vårt land både i form av växter och djur. Läs gärna mer hos Naturvårdsverket, där finns även en artlista.

Invasiva främmande arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Genom att tidigt upptäcka invasiva främmande arter kan vi, bekämpa, begränsa och kontrollera arten samt förhindra spridningen av den. Förekomst av invasiva främmande arter ska rapporteras till Artfakta, SLU Artdatabanken.

Artfakta, SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

2015 tog EU fram en förordning om förebyggande, hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen gällde direkt som lagstiftning i alla medlemsländer.

Enligt svenska förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter ska fastighetsägare utföra utrotningsåtgärder och minska spridningen av invasiva främmande arter.

Vem ansvarar för vad?

  • Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret.
  • Alla fastighetsägare har ett ansvar för att känna till och ta bort invasiva främmande arter på den egna fastigheten.
  • Länsstyrelserna ansvarar för utrotningsåtgärder och hanteringsåtgärder, tillsyn, miljöövervakning, miljöbalken ger länsstyrelsen tillträde till fastigheter m.m.
  • Kommunerna är fastighetsägare, har ansvar för parker och allmänna ytor samt ansvaret för avfallshanteringen
  • Tillsynsansvaret kan delegeras till kommunerna från Länsstyrelserna.

Avfallshanteringen

Reglerna för avfallshantering kan variera mellan olika kommuner men generellt gäller:

Mindre mängd invasivt växtavfall läggs i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet i facket för restavfall, växtavfallet går direkt till förbränning.

Större mängder växtavfall lämnas väl paketerat på återvinningscentralen. Kolla först att de tar emot avfallet (avgift). Läggs i container för invasiva arter.

Invasiva främmande arter får inte läggas bland kompost och växtavfall pga. risk för spridning.

Kolla med VMAB Länk till annan webbplats. vad som gäller i vår kommun.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 26 maj 2021

Uppdaterad: 15 december 2023