Agenda 2030

2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har därmed åtagit sig att arbeta med de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling fram till år 2030.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de olika dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige inkluderar hela samhället – både kommuner, landsting och statliga myndigheter. Engagemang från andra aktörer som frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi har också stor betydelse för hur de globala målen uppnås – både på det lokala och globala planet.

De globala målen: 1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning för alla, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet för alla, 7. Hållbar energi för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 16. Fredliga och inkluderande samhällen, 17. Genomförande och globalt partnerskap

De globala målen/Agenda 2030 för hållbar utveckling (FN).

Olofströms kommun har en samordnare för hållbarhet inom miljö- och landsbygdsfrågor samt en strateg för social hållbarhet. Kommunstyrelsen är styrgrupp för hållbarhetsarbetet. I Olofström arbetar dock många människor med miljö och hållbarhetsfrågor i sitt vardagliga arbete, inom olika områden och i olika verksamheter. Engagemang och kunskap är viktigt, i kommunens organisation liksom i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om.

För mer information om hur Olofströms kommun arbetar med klimat och miljö samt landsbygd, läs mer på respektive sida under ’’Samhällsutveckling och hållbarhet’’.

Läs mer om hur Olofströms kommun arbetar med social hållbarhet kopplat till Agenda 2030.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 17 januari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022