För dig som förtroendevald

Olofströms kommun och dess bolag har sammanlagt cirka 145 personer som förtroendevalda. På den här sidan hittar du information om regelverk och arvoden.

Alla förtroendevalda får en informationsfolder med tillhörande blanketter hemskickat. En del utav dessa ska du fylla i och återsända i det svarkuvert som följer med foldern. Foldern finns även som digital version.

Förtroendevald i Olofström, folder Pdf, 233.9 kB. (Pdf, 233.9 kB)

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag samt eventuellt förlorad arbetsförtjänst om du har ett avdrag på din lön. För att få ut ditt arvode (undantaget begränsade årsarvoden) så måste du lämna in en blankett där det framgår vilket möte och vilken tid det gäller och vilka eventuella andra krav på ersättning som finns.

Du måste även skicka med underlag som styrker att du deltagit i mötet. I våra arvodesregler ser du vad som är ersättningsberättigade sammanträden.

Vid interna, protokollförda möten använder du interna arvodesblanketten. Vid externa möten använder du istället den externa arvodesblanketten

Om du har frågor om arvoden eller regelverk går det bra att kontakta ansvarig för arvoden, alternativt nämndsekreterare eller person som hanterar arvoden i det bolag som du är invald till.

Förlorad arbetsförtjänst

Du har också rätt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, då ska du lämna in blankett intyg/fullmakt med underskrift av din arbetsgivare och dig själv.

Pension

Om du har förlorad pensionsförmån på grund av ditt uppdrag som förtroendevald omfattas du av pensionsförsäkringen PFA-KL. Försäkringen redovisas till KPA per automatik och utbetalning/kompensation betalas ut årligen till dig som förtroendevald.

Förlorad intjänad pensionsförmån för förtroendevald hanteras av KPA Pension.

Kontakta KPA via telefon: 020-650 500 om du har frågor om pension eller uttag av pension.

Dokument för nedladdning

Arvodesregler Pdf, 197.2 kB. (Pdf, 197.2 kB)

Aktuella arvoden Pdf, 57.5 kB. (Pdf, 57.5 kB)

Intern arvodesblankett Pdf, 49.8 kB. (Pdf, 49.8 kB)

Extern arvodesblankett Pdf, 78.9 kB. (Pdf, 78.9 kB)

Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst Pdf, 67.9 kB. (Pdf, 67.9 kB)

Anmälan av bankkonto Pdf, 102.7 kB. (Pdf, 102.7 kB)

Reseräkning Pdf, 173.3 kB. (Pdf, 173.3 kB)

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 9 juni 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022