För dig som förtroendevald

Olofströms kommun och dess bolag har sammanlagt cirka 145 personer som förtroendevalda. På den här sidan finns information som berör ditt uppdrag.

Hur funkar det med arvoden?

På den här sidan finns viktig information om vad du behöver lämna in skyndsamt som nyinvald förtroendevald.

Alla nya förtroendevalda som väljs in behöver lämna in samtycke via e-tjänst, samt vissa blanketter såsom anmälan av bankkonto, samt fullmakt/intyg om du ska begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Deltagande i sammanträde under pågående sjukskrivning

Förtroendevald som väljer delta i arvodesberättigade sammanträden under pågående sjukskrivning, bör inhämta godkännande från arbetsgivare eller vid längre sjukskrivning Försäkringskassan före deltagande i arvodes berättigat sammanträde.

Behandling av förtroendevaldas personuppgifter

På sidan Behandling av förtroendevaldas personuppgifter Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilka rättigheter du har när kommunen behandlar dina personuppgifter, samt vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt uppdrag som förtroendevald.

E-tjänst för samtycke, kontaktuppgifter och avsägelser

Du ska lämna ditt samtycke i vår e-tjänst för att vi ska kunna uppdatera vårt förtroendemannaregister och kunna betala ut ditt arvode. Där kan även du som är förtroendevald sedan tidigare uppdatera om du har nytt telefonnummer, men även lämna in avsägelser.

Om du inte har mobilt bank-id, så finns det även en blankett som du kan skriva ut och lämna in. Du som har ett uppdrag och lämnat samtycke och blanketter sedan tidigare, behöver inte lämna samtycke igen.

Anmälan kontaktuppgifter, samt avsägelser förtroendevald Olofström, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Förtroendemannaregister

Här finns aktuella kontaktuppgifter med uppdrag för alla förtroendevalda, samt historik. Detta för att säkerställa att alla handlingar till möten, kallelser kan ske. Har du nytt: telefonnummer, adress, eller efternamn så gå in på vår e-tjänst. Självklart ska du även meddela nämndsledamöter och sekreterare. 

Förtroendamannaregister (Troman) Länk till annan webbplats.

Anmälan kontaktuppgifter, samt avsägelser förtroendevald Olofström, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag samt eventuellt förlorad arbetsförtjänst om du har ett avdrag på din lön. För att få ut ditt arvode (undantaget begränsade årsarvoden) så måste du lämna in en blankett där det framgår vilket möte och vilken tid det gäller och vilka eventuella andra krav på ersättning som finns.

Du måste även skicka med underlag som styrker att du deltagit i mötet. I våra arvodesregler ser du vad som är ersättningsberättigade sammanträden.

Vid interna, protokollförda möten använder du interna arvodesblanketten. Vid externa möten använder du istället den externa arvodesblanketten

Om du har frågor om arvoden eller regelverk går det bra att kontakta ansvarig för arvoden, alternativt nämndsekreterare eller person som hanterar arvoden i det bolag som du är invald till.

Utbildningsmaterial

Olofströms kommuns arvodessamordnare har tagit fram en film som ska ses som ett utbildningsmaterial. Den ska på ett enkelt sätt visa vilka dokument som du behöver lämna in snarast möjligast. Du kan se den steg för steg med berättande röst.

Förtroendevald i Olofströms kommun 2023–2026 Länk till annan webbplats.

Fler utbildningar och stöd

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder utbildningar stöd, service och professionell rådgivning till förtroendevalda i kommuner och regioner.

Stöd och utbildning för nya förtroendevalda, SKR Länk till annan webbplats.

1. Anmälan av bankkonto

Vi samarbetar med Sparbanken Karlshamn, om du är ny som förtroendevald och inte är anställd av Olofströms kommun ska blankett ”konto för löneinsättning” skickas till Sparbanken Karlshamn, Östra storgatan 11, 293 24 Olofström. Behövs ej lämnas om du är förtroendevald sen tidigare, eller om du har konto i Sparbanken Karlshamn, bara om du bytt bank.

Anmälan av bankkonto Pdf, 102.7 kB.

2. Intyg om ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med politiskt uppdrag/fullmakt

Har du avdrag på din lön hos din ordinarie arbetsgivare ska du:

Lämna blanketten "Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst" till administrativa avdelningen. Du ska även lämna blanketten till respektive bolag om du har ett uppdrag i kommunalt bolag. Kom ihåg och meddela om du får ändrad timlön eller avslutar din anställning.

Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst Pdf, 64.5 kB.

Du som är anställd:

Din arbetsgivare fyller årligen eller vid ändrad arbetsinkomst i ”Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst” som du lämnar till administrativa avdelningen, namnunderskrift krävs av dig och din arbetsgivare.

Du som är egen företagare:

Är du egenföretagare utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med senast anmäld årsinkomst till försäkringskassans sjukpenninggrundande inkomst delat på 12 månader delat på 165 timmar.

Blanketten "Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst" fylls i av förtroendevald med intyg/underlag från försäkringskassan, namnunderskrift krävs av dig.

Du som är arbetslös:

Du ska årligen eller vid ändrad inkomst lämna intyg från din arbetslöshetskassa (om du begär förlorad inkomst). Du ska använda blanketten "Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst".

3. Samtycke

Samtycke lämnas i vår e-tjänst. Saknar du mobilt bank-id kan du istället fylla i och lämna en blankett till administrativa avdelningen.

Anmälan kontaktuppgifter, samt avsägelser förtroendevald Olofström, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Samtycke kontaktuppgifter Pdf, 105.7 kB.

4. Aktuella arvoden

Arvodet räknas upp i relation till riksdagsarvodet, uppräkning sker årligen 1:januari.

Aktuella arvoden Pdf, 55.5 kB.

5. Närvarolista interna sammankomster

Använd blanketten "Intern arvodesblankett", nämnd och sammanträdesdatum fyller sekreteraren för nämnden i.

Du som förtroendevald fyller i ditt namn (textar) och underskrift. I närvarokolumnen sätter du tid du deltagit om du avviker tidigare så sätter du tid du varit närvarande. I nästa kolumn anger du de kilometer du har till sammanträdet (se arvodesreglerna för bilersättning).

I kolumnen förlorad arbetsförtjänst skriver du de timmar som du har förlorat inkomst från din arbetsgivare med anledning av sammanträdet, förutsatt att du kommer få ett löneavdrag på din ordinarie lön. Ersättningen baserar sig på det intyg du lämnat in dvs blankett 2.

Intern arvodesblankett Pdf, 49.8 kB.

6. Underlag för utbetalning av arvoden/ersättning vid externa uppdrag, konferenser m.m.

På denna blankett anger du övriga uppdrag eller konferenser som du lämnar in med underlag med nämndbeslut. Sammanträdestiden utgör grund för ditt arvode. Antalet timmar som du förlorat arbetsförtjänst ligger till grund för den ersättningen. Under resa anger du färd med egen bil medan utlägg för biljetter, parkering mm anges under utlägg (bifoga kvitton).

Extern arvodesblankett Pdf, 78.9 kB.

7. Reseräkning

Blanketten "Reseräkning" används vid flerdygnsförrättning och traktamenten, det vill säga sällan, den lämnas till arvodesutbetalare/nämndsekreterare i din nämnd för attestering (bifoga underlag som styrker.) Vid frågor kontakta HR- avdelningen, se kontaktuppgifter i foldern efter punkt 8.

Reseräkning Pdf, 173.3 kB.

8. Löne/arvodespecifikation

Din lön/arvodespecifikation är elektronisk. Har du Swedbank eller anslutna sparbanker så hittar du din löne/arvodespecifikation i din internetbank.

Har du övriga banker laddar du ner din löne/arvodespecifikation från Swedbank.

Du behöver tillgång till ditt BankID för att komma åt din löne/arvodespecifikation. Om du behöver hjälp med att komma åt din löne/arvodespecifikation kontaktar du Swedbanks support på sidan.

Lönebesked, Swedbank Länk till annan webbplats.

9. Arvodesregler

Regler för ersättning som kommunfullmäktige beslutat styr vilka ersättningar du är berättigad till som förtroendevald. Underlag för utbetalning ska lämnas inom 4 månader från mötesdatum. Du som förtroendevald ansvarar för att de uppgifter du begär ersättning för är korrekta, och att hålla dig uppdaterad på det regelverk som gäller.

Arvodesregler Pdf, 121.7 kB.

Här finns även kontaktuppgifter till din arvodesutbetalare:

Förtroendevald i Olofström, folder Pdf, 112.7 kB.

Pension

Om du har förlorad pensionsförmån på grund av ditt uppdrag som förtroendevald omfattas du av pensionsförsäkringen PFA-KL. Försäkringen redovisas till KPA per automatik och utbetalning/kompensation betalas ut årligen till dig som förtroendevald.

Förlorad intjänad pensionsförmån för förtroendevald hanteras av KPA Pension.

Kontakta KPA via telefon: 020-650 500 om du har frågor om pension eller uttag av pension.

Dokument för nedladdning

Anmälan av bankkonto Pdf, 102.7 kB.

Intyg/fullmakt förlorad arbetsförtjänst Pdf, 64.5 kB.

Aktuella arvoden Pdf, 55.5 kB.

Intern arvodesblankett Pdf, 49.8 kB.

Extern arvodesblankett Pdf, 78.9 kB.

Reseräkning Pdf, 173.3 kB.

Arvodesregler Pdf, 121.7 kB.

Samtycke kontaktuppgifter Pdf, 105.7 kB.

Förtroendevald i Olofström, folder Pdf, 112.7 kB.

Kontakt

Arvodesamordnare

Christin Törgren

Publicerad: 9 juni 2020

Uppdaterad: 14 februari 2024