VA-plan

Olofströms kommun har tagit fram en VA-plan med LOVA-stöd från Havs- och vattenmyndigheten.

Planen består av flera delar där VA-strategin är den del som tar ett samlat grepp och pekar ut riktningen för kommunens arbete med vatten och avlopp. VA-strategin antogs av kommunfullmäktige 2019-02-11. Planen innehåller även en VA-policy som antogs av kommunfullmäktige 2016-02-15 samt kommunens vattenförsörjningsplan.

VA-strategi, Olofströms kommun Pdf, 3.1 MB.

VA-policy, Olofströms kommun Pdf, 279.3 kB.

Vattenförsörjningsplan, Olofströms kommun Pdf, 8.9 MB.

LOVA är en förkortning av stöd för lokala vattenvårdsprojekt och handläggs av Länsstyrelsen. LOVA-bidrag delas ut för att stimulera åtgärder som minskar övergödningen av Östersjön. Projekten ska bygga på lokala idéer, kunskap och engagemang och kan sökas av både kommuner och ideella sammanslutningar.

Syftet med att ta fram en VA-plan är att finna de åtgärder som är mest verksamma och kostnadseffektiva för att minska miljöbelastningen från kommunens VA-system. Strategisk planering kombinerad med kunskap och bra överblick över ledningsnäten leder till bättre prioriteringar där de effektivaste åtgärderna ur både miljö- och kostnadssynpunkt kan väljas.

Ett stot antal flödesmätningar för att lokalisera var vatten som inte hör hemma i ledningsnätet finns har utförts för att kunna beskriva de problem och otillfredsställande lösningar som finns i ledningarna. Med ett väl kartlagt ledningsnät kan ledningsbyten planeras strategiskt och de åtgärder som ger störst effekt kan prioriteras. VA-planen innehåller även kommunens beslutade verksamhetsområden och vattenskyddsområden.

SBVT – Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag som sköter VA-anläggningarna i Olofström, Osby, Östra Göinge och Bromölla.

Logotyp LOVA (lokala vattenvårdsprojekt)

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 15 december 2023