Klimatanpassning

Det mesta tyder på att vi går en varmare tid till mötes som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser. Vi står inför en framtid med förändrat klimat och effekterna har redan börjat visa sig i såväl städer som i naturen.

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatanpassning är inte samma sak som åtgärder för att minska klimatförändring. För att bromsa klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Det behöver ske genom framförallt effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebara bränslen – ju tidigare detta sker desto mer kan klimatförändringen begränsas. Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar görs kan klimatförändringarna inte förhindras helt. Anpassning till den klimatförändring som redan håller på att ske och kan komma att ske är därför ett nödvändigt komplement till arbetet med minskade utsläpp.

Olofströms kommun arbetar just nu för att kunna hantera översvämningar vid höga vattenflöden. I centrum möts tre åar och vid höga flöden kan detta innebära stor översvämningsrisk med allt vad det för med sig. Flera olika åtgärder har utretts och fysiska åtgärder planeras för att minska risken för översvämning. En av översvämningsriskerna som utretts är höga flöden via Immeln-Raslången-Halens vattensystem och samråd har genomförts.

Länsstyrelsen samordnar klimatanpassningsarbetet i Blekinge. En regional handlingsplan för Blekinge har tagits fram; Anpassning till ett förändrat klimat. Kommunerna i Blekinge har beslutat sin egen tidsplan för att utföra de åtgärder som är aktuella i respektive kommun och rapporterar årligen till länsstyrelsen hur arbetet går. På länsstyrelsens hemsida finns mer att läsa om klimatanpassning i Blekinge. Här finns bland annat säkerhetsnivåer för byggande i låglänt terräng för att minska risken för översvämning. Här finns även skrifter från SMHI om framtida scenarier för högvatten och en klimatanalys för länet inför framtiden.

Klimatanpassning, Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

Mer finns att läsa på Klimatanpassningsportalen, som är en nationell kunskapskälla när det gäller klimatanpassning. Även SMHI har mycket information om hur klimatet förändras och vad ett förändrat klimat kan komma att innebära.

Klimatanpassningsportalen, Myndighetsnätverket för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Klimat, SMHI Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 5 juni 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022