Kemikalier

Kemikalier är en del av vår vardag och det gäller att hantera dem på rätt sätt för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö.

Kemikalier är en del av vår vardag och det gäller att hantera dem på rätt sätt för att minimera påverkan på människors hälsa och miljö. I dag sjunker halterna av välkända miljögifter som kemikalieföreningarna PCB och DDT, som t ex gjorde att många rovfågelsarter minskade dramatiskt i antal när ämnena vandrade upp i näringskedjan. Samtidigt stiger eller uppmärksammas halterna av nyare miljögifter.

Miljön är sannolikt belastad med ett stort antal potentiellt farliga ämnen som alstrats genom mänsklig verksamhet och som ännu inte är identifierade. Man pratar även allt oftare om den så kallade ”cocktail- effekten”. Med det menas effekten på t ex miljön eller människors hälsa utav att utsättas för en mängd olika kemiska ämnen, där halten av varje ämne i sig är låg.

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022