Behandling av förtroendevaldas personuppgifter

Inom Olofströms kommun behandlas ett stort antal personuppgifter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har när kommunen behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt uppdrag som förtroendevald.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns en EU-gemensam dataskyddsförordning med kompletterande svensk lagstiftning.

När behandlas dina personuppgifter?

I ditt politiska uppdrag kommer personuppgifter behandlas i vårt förtroendemannaregister, vid sammanträden, vid arvodering (utbetalning av mötesarvoden, förlorad arbetsförtjänst, resekostnader), vid anmälan om bankkonto, hantering av ipads samt när du kontaktar oss.

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, partitillhörighet, bankkontouppgifter samt uppgifter om lön.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter som förtroendevald är att kunna genomföra politiska sammanträden, betala ut arvoden för dina uppdrag samt att kunna föra förtroendemannaregister.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De som har tillgång till dina fullständiga uppgifter är de som arbetar med att administrera förtroendemannaregistret och betala ut arvoden.

De uppgifter som du godkänt kan visas i vårt publika förtroendemannaregister och når de medborgare som besöker registret.

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att uppgifter och handlingar som skickas till, upprättas eller skickas av kommunen är allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och kan begäras ut till den som begär dem.

Hur länge sparas uppgifterna?

Kommunen har en beslutad informationshanteringsplan som meddelar hur länge handlingar och uppgifter ska sparas.

För förtroendemannaregistret, arvodeslista samt avtal för ipad gäller bevarande, det vill säga att uppgifterna finns kvar för all framtid. För närvarolista, reseräkningar, inkomstuppgifter samt attestlistor för arvodesutbetalningar gäller gallring efter 7 år.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. För vissa uppgifter använder vi oss även av samtycke som rättslig grund.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordning har du bland annat följande rättigheter:

  • Få tillgång till dina personuppgifter.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade. En bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
  • Få dina personuppgifter raderade/bli glömd. Denna rätt beror på vilken rättslig grund som finns till behandlingen. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut vilken information som finns om dig. Det gör du genom att använda vår e-tjänst. Vid första tillfället är detta kostnadsfritt.

Registerutdrag, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Klagomål

Om du anser att Olofströms kommun behandlat dina personuppgifter på fel sätt kan du klaga hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Klagomål och tips, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dataskyddsombud

Publicerad: 25 augusti 2022

Uppdaterad: 24 januari 2024