Årets medborgarlöften är mer specificerad än tidigare

Återigen har Polisen och Olofströms kommun arbetat fram prioriteringsområden som årets medborgarlöfte fokuserar på. Nytt för i år är att inriktningarna är mer detaljerade och specificerade på vad som ska göras.

Representanter från Polisen och Olofströms kommun som presenterar årets Medborgarlöfte

Övergripande prioriteringar utifrån situationen idag

Under 2023 har lägesbilden visar på ordningsstörningar kopplat till motorburen ungdom, otrygga platser kopplat till narkotika, inbrott samt bedrägerier. Utifrån lägesbilden har fyra prioriteringar arbetats fram i årets medborgarlöfte. De övergripande prioriteringarna är gemensamma och utöver dem har Polisen och Olofströms kommun valt att ta fram prioriteringar för vad vaddera organisation ska fokusera på:

 • Att minska antalet platser som upplevs otrygga kopplat till olika typer av narkotika.
 • Att gemensamt verka för att öka kunskapen kring bedrägerier och hur invånare kan skydda sig mot bedrägerier. Invånarna kommer att erbjudas minst två tillfällen att få utbildning i hur de kan skydda sig.
 • Att arbeta med motorburna unga.
 • Att öka antalet grannsamverkansområden i kommunen för att förebygga brott så som inbrott och stölder i bostadsområden. Tillsammans kommer vi att genomföra 4 tillfällen under 2024.

Vi har landat i årets löften att vara mer inriktade i vad vi ska fokusera på men även hur vi ska uppnå det vi lovar. Vi kommer blanda annat att erbjuda informationsträffar för att öka gransamverkansområdena. Något vi har sett har gett effekt redan i de områden som har det. Det är mindre brott som begås i de områden som har grannsamverkan, säger Jimmy Eskesjö, ANDTS-samordnare på Olofströms kommun.

Utöver de övergripande prioriteringarna kommer kommunen och Polisen att gemensamt Samverkan med näringsidkare kring brotts-/otrygghetsproblematik kopplas till deras verksamheter.

Det här ska parterna göra

Polisen kommer att genomföra följande:

 • 4 stycken riktade insatser kopplat till A-traktorer och mopeder
 • 4 stycken riktade kampanjer för att sprida information om grannsamverkan
 • 5 stycken riktade insatser mot de personer och platser där det enligt lägesbild förekommer narkotikaförsäljning/-användning

Antalet är ett minimum på vad Polisen åtar sig att göra under året. Självklart kommer vi att sträva vi efter att göra mer. Nytt för i är att vi fokuserar även på att löftena ska vara mätbara och möjliga att följa upp, säger George Nilsson, kommunpolis på Polisen.

Olofströms kommun kommer att genomföra följande:

 • Fortsätta utveckla arbetet med föräldraskapsstöd och genomföra
  minst 1 föräldraföreläsning.
 • Påbörja kompetenshöjande insatser med personal på högstadie- och gymnasieskola samt fältarbetare på socialtjänsten med fokus på tidig upptäckt av narkotikaanvändning.
 • 4 stycken tillfällen med kommunikationsinsatser för att uppmuntra till att fler grannsamverkansområden etableras i flerfamiljshus.
 • Samverka med föreningslivet för att främja meningsfulla aktiviteter för motorintresserade ungdomar.

Vi ser vikten med att arbeta med de motorburna ungdomarna i kommunen. Här tycker vi att fokuset bör ligga på att erbjuda de en meningsfull fritid där de kan utöva sitt intresse, snarare att stoppa det, säger Morgan Bengtsson kommunalråd på Olofströms kommun.

Kort om lägesbildsarbetet

Olofströms kommun och polisen har sedan 2020 jobbat med gemensam lägesbild. Lägesbilden består av en operativ och strategisk del. Lägesbilden består bland annat av inrapporteringar från polis och verksamheter i Olofströms kommun, trygghetsmätning, brottsstatistik och medborgardialoger.

Kommunen och polisen träffas regelbundet för att gå igenom det som har inkommit till den gemensamma lägesbilden för att tidigt upptäcka olika trender, för att så tidigt som möjligt jobba för att minska ordningsstörningar och brottslighet i Olofströms kommun.

Medborgarlöfte, Olofströms kommun

Rekommenderat för dig

Publicerad: 12 mars 2024