Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Inom Olofströms kommun behandlas ett stort antal personuppgifter. På denna sida kan du läsa mer om vilka rättigheter den vars personuppgifter behandlas har. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns en Personuppgiftslag (PuL) . Den 25/5 2018 ersätts personuppgiftslagen med en EU-gemensam dataskyddsförordning. 

När behandlas dina personuppgifter?

När du är i kontakt med oss kommer vi troligen att behandla dina personuppgifter. Det kan tillexempel vara när du ansöker om förskoleplats eller bygglov, skickar e-post till oss eller kontaktar oss via sociala medier.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga. Sådana allmäna handlingar, som inte är sekretessmarkerade, ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med lagstiftning.

Kommunens handlingar gallras enligt beslutad dokumenthanteringsplan.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagen.

Till varje nämnd finns ett eller två dataskyddsombud valda:

Personuppgiftsansvarig Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen 

(Kommunledningsförvaltningen)

Anna-Karin Johansen och Matilda Frigård
Utbildningsnämnden Patricia Thomasson
Socialnämnden Malin Johansson och Pernilla Andersson
Kultur och fritidsnämnden Åsa Nilsson
Byggnadsnämnden Anna-Karin Johansen
Valnämnden Matilda Frigård

 

Maila respektive personuppgiftsansvarit eller dataskyddsombud genom att trycka på länkarna ovan. Om du är osäker på vilken enhet du vill nå använd kommunstyrelsen och dess datskyddsombud.

Den registrerades rättigheter:

Genom dataskyddsförordningens inträde får den registrerade bland annat följande rättigheter

• Få tillgång till sina personuppgifter. Den registrerade har rätt att begära ut vilken information som finns om denne. Vid första tillfället är detta kostnadsfritt. Personuppgiftsutdrag begärs av personuppgiftsansvarig
 
• Få felaktiga personuppgifter rättade. Den registrerade kan ha rätt att få sina personuppgifter rättade. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.
 
• Få sina personuppgifter raderade/bli glömd. Denna rätt beror vilken rättslig grund som finns tillbehandlingen. Bedömning kommer att göras i varje enskilt fall.

Klagomål

Om du anser att Olofströms kommun behandlat dina personuppgifter oriktigt kan du klaga hos tillsyndsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering är Datainspektionen. 

Senast uppdaterad: 21 maj 2018